Trafikksikkerhet på høring

Strategi for trafikksikkerhet og handlingsprogram for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg til offentlig ettersyn.

LES OGSÅ: Strategi_for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2013 - høringsforslag.pdf
LES OGSÅ: Handlingsprogram for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 - høringsforslagpdf

- Siden 2000 har det vært en halvering i antall drepte og hardt skadde i Buskerud, det er en positiv utvikling, men det er fortsatt uholdbart at så mange dør og blir hardt skadet i Buskerud hvert år, sier Marte Nes, trafikksikkerhetskoordinator i fylkeskommunen.

Noe av utfordringen videre er at de mest kostnadseffektive tiltakene allerede er i iverksatt.

- Dersom vi skal oppnå ytterligere reduksjon i ulykkene krever det at vi går enda mer i dybden i trafikksikkerhetsarbeidet, sier Nes.

- Systematisk arbeid
NTP 2014- 2023 fastslår at antallet drepte og hardt skadde skal halveres innen 2024.

- Dette er et krevende men viktig mål som vi må jobbe systematisk for å nå, fortsetter trafikksikkerhetskoordinatoren i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har derfor utarbeidet forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud.

Hensikten er en langsiktig strategi som bygger opp om nullvisjonen og sikrer samordning av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Med utgangspunkt i foreslått Strategi er det også utarbeidet forslag til handlingsprogram for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Forslag til Handlingsprogram for FTU 2014-2017 inneholder satsingsområder FTU selv har direkte styring med og påvirkning på, og synliggjør hvilke tiltak som gjøres innenfor hvert satsingsområde.

Handlingsplanen er førende for fylkeskommunalt tilskudd til frivillige og kommunale trafikksikkerhetstiltak i planperioden.

Ungdom og eldre
Selv om ulykkestallene totalt går nedover, er ungdom fortsatt svært utsatt i trafikken.

Ungdom og unge voksne i alderen 15-24 år er mer utsatt enn øvrige aldersgrupper, både på landsbasis og i Buskerud.

- Spesielt unge menn i alderen 15 -24 er overrepresentert i ulykkesstatistikken, forklarer Nes.

- Det gjøres mye viktig arbeid rettet mot ungdom i trafikken, blant annet gjennom holdningskampanjer og i trafikkopplæringen, men skal vi se en reduksjon i ulykkestallene må dette arbeidet styrkes, sier hun.

I forslag til handlingsprogram vil FTU blant annet stimulere til at ungdomsskoler tilbyr Trafikk valgfag og videreføre arbeidet med holdningskampanjen Verditransport.

Flere gående og syklende
Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransport skal tas av gående, syklende og kollektivtransport.

I Buskerud har det i perioden 2009-2012 vært ca. 8 drepte eller hardt skadde fotgjengere og syklister per år.

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på sykkel er 3-4 ganger høyere per kilometer enn for bilførere.

- Trafikksikkerhetsarbeidet må rettes inn mot denne gruppen dersom vi skal redusere antall ulykker i årene som kommer, sier hun.

Opplæring, informasjon om sikkerhetsutstyr og trafikkregler er eksempel på tiltak FTU vil støtte. I tillegg er det foreslått å delta i etableringen av en sykkelgård på Labro i Kongsberg.

Samarbeid med kommunene
Kommunene har et viktig ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet og FTU vil videreføre og styrke samarbeidet med kommunene.

Dette gjøres blant annet gjennom den foreslåtte ordningen "Trafikksikker kommune", et prosjekt som skal fungere som et verktøy for kommunene i organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet.

Ansvaret for trafikksikkerheten bør forankres hos ordfører og rådmann og kommunene må jobbe tverrsektorielt for å lykkes.

FTU vil gjennom veiledning, materiell og økonomisk bistand, støtte de kommuner som ønsker å utvikle sitt kommunale trafikksikkerhetsarbeid i tråd med FTU sine anbefalinger.

- Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra kommuner og interesseorganisasjoner på hvordan vi kan gjøre trafikksikkerhetsarbeidet i fylket enda bedre. Ikke minst trenger vi innspill fra ungdommen selv, sier Marte Nes.

Begge dokumentene er derfor blant annet sendt til ungdommens fylkesting på høring.

Frist for høringsuttalelser er 1. oktober 2013.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 28. mars 2014.