Utsetter møte i kollektivrådet

Oppstartsmøte for det nye kollektivrådet for Buskerud utsettes til september.

Fylkeskommunen har gjennom yrkestransportloven ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk.

For å få til et best mulig kollektivtilbud for innbyggerne i Buskerud, så har fylkespolitikerne vedtatt å opprette et kollektivråd for kommunene i fylket.

Det første møtet i kollektivrådet skulle vært i juni, men da påmeldingsfristen gikk ut var kun sju av 21 kommuner påmeldt.

Tilbudet i den enkelte kommune

- Det er viktig at alle kommunene møtes i kollektivrådet, slik at vi kan få til et best mulig tilbud i den enkelte kommunene, sier Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Johansen understreker at kollektivtransporten har forskjellige utfordringer i bykommuner og distriktskommuner.

- Ved å møtes i kollektivrådet, så vil kommunene får bedre innsikt i fylkets totale utfordringer. Nå flytter vi møtet til høsten, og håper med det at flere får anledning til å delta, sier Johansen.

Tettere samarbeid

Hensikten med rådet er å få til informasjonsutveksling og drøfting av spørsmål og strategier knyttet til kollektivtransportens utvikling, lokalt og regionalt.

Hva kan fylkeskommunen bidra med for å utvikle kollektivtilbudet og hva kan kommunene bidra med for å legge best mulig til rette for kollektivtransporten?

Deltagere i rådet:

  • Alle kommunene, Buskerud fylkeskommune og Brakar AS.
  • Statens vegvesen i Buskerud, Jernbaneverket og NSB AS inviteres når det behandles temaer som angår dem.

Bedre dialog

I tillegg ønskes det å få til bedre dialog både med kommunene og med brukergrupper.

Ungdommens fylkesting, Rådet for likestililng av funksjonshemmede og Eldrerådet i Buskerud var derfor invitert til oppstartmøte.

Senere kan det bli aktuelt å utvide brukerdeltagelsen, f.eks til å omfatte pendlergrupper og andre interesseorganisasjoner. 


Publisert 10. juni 2014, oppdatert 10. juni 2014.