Viderefører samarbeidet om Buskerudbyen

Fylkestinget om Buskerudbyen: - Det er helt nødvendig med regionalt samarbeid om areal- og transportutvikling.

Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune vedtok torsdag å videreføre samarbeidsavtalen om Buskerudbysamarbeidet fra 1. januar 2015.

Avtalen ble opprettet i 2010 med 5-års varighet, og fylkespolitikerne måtte nå avgjøre om de ønsket å fortsette samarbeidet.

- Fylkestinget har hatt en god debatt når det gjelder en sterkere involvering i prosessene framover, og jeg konstaterer at det er stor enighet om Buskerudbyen, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Hovedprinsippet for Buskerudbyen er at samarbeidet skal bidra til en samordnet og klimavennlig areal og transportpolitikk som følger opp både lokale, regionale og nasjonale mål.

- Det som blir viktig nå er at politikerne har tilstrekkelig fokus på de tiltakene som vil  øke kollektivtilbudet i Buskerudbyområdet, og bedre situasjonen for gående og syklende, forsetter fylkesordføreren.

Vil ha mer politisk involvering

Fylkestingspolitikerne vedtok at de ønsker mer involvering i Buskerudbysamarbeidet gjennom et mer aktivt ATM-råd (areal, transport  og miljøråd).

ATM-rådet består av fem kommunestyrerepresentanter fra hver kommune og fem fylkestingsmedlemmer.

Politikerne ønsker at rådet skal være et fast rådgivende drøftingsorgan for ATM utvalget (Buskerudbyens øverste styringsorgan), og at saker av betydning bør forelegges rådet for drøftelser før behandling i ATM utvalget finner sted.

- Dette er et viktig moment som fylkesordføreren tar med seg i møte med ATM-utvalget, sier Eriksrød.

LES OGSÅ: Resultat av undersøkelse blant de folkevalgte om Buskerudbysamarbeidet (pdf)

Hovedinnhold i avtalen

I Buskerudsamarbeidet arbeides det med å utvikle en helhetlig samferdsels-/bypakke hvor også en bymiljøavtale med staten kan inngå.

I tillegg søkes det om en utvidet belønningsordning fra Samferdselsdepartementet.

Målet for arbeidet er å få en:

  • attraktiv by- og stedsutvikling og en arealutvikling med mindre behov for biltransport.
  • effektive transportløsninger for næringslivet.
  • kollektivtransporttilbud som kan konkurrere med bilen.
  • god tilrettelegging for sykkel som transportform.
  • reduksjon av klimautslipp fra transport.

- Jeg ser nå fram til en god dialog med kommunene, slik at vi får mulighet til å få gjennomføre målene, avslutter fylkesordfører Morten Eriksrød.


Publisert 7. februar 2014, oppdatert 28. mars 2014.