Vil kjøpe ut kommunene

Fylkesutvalget vil kjøpe ut eierkommunene slik at Buskerud Kollektivtrafikk blir et heleid fylkeskommunalt aksjeselskap.

17 av 18 kommuner har godtatt tilbudet om oppkjøp av aksjer i Buskerud Kollektivtrafikk AS. 

Kongsberg kommune behandler tilbudet senere. 

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok onsdag ettermiddag følgende innstilling til fylkestinget:

1. Fylkestinget godkjenner at Buskerud Kollektivtrafikk AS blir et heleid fylkeskommunalt aksjeselskap. De øvrige eierkommunene kjøpes ut for totalt kr 1.617 350,-. Finansiering bevilges i sak om disponering av regnskapsresultat 2012.

2. Det etableres kollektivtrafikkråd for Buskerud i tråd med anbefalingen i denne sak.  Fylkeskommunen tar ansvaret for å innkalle til møtene.

3. Styreleder bes innkalle til generalforsamling så snart som mulig. 

4. Fylkestinget ber generalforsamlingen i Buskerud Kollektivtrafikk AS justere selskapets vedtekter i samsvar med ny eierstruktur. 

Det anbefales justeringer i § 4 om aksjekapital der siste to setninger om overføring av aksjer mellom eiere kan strykes og § 5 der styret angis til 3-5 medlemmer i stedet for dagens 5-7 medlemmer.

5. Fylkestinget nedsetter en valgkomite som foreslår 3 - 5 framtidige styremedlemmer. Disse velges på generalforsamling etter at aksjetransaksjonene er godkjent og gjennomført.

Til valgkomite velges:

Terje Vegard Kopperud (H) og Anne Sandum (Ap).

Valgene til styret skal gjelde for inneværende fylkeskommunale valgperiode til 2015.

Valgkomiteen innstiller kandidater til generalforsamlingen i Buskerud Kollektivtrafikk AS med bakgrunn i kompetansekrav til styret beskrevet i saksframlegget.

Fylkestinget behandler saken 24. - 25. april.


Publisert 24. april 2013, oppdatert 28. mars 2014.