Vil konkurranseutsette busstilbud

Nedgang på 100.000 passasjerer i løpet av 10 år for busstilbudet mellom Hønefoss - Oslo.

Torsdag 30. januar behandler samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune forslag om å konkurranseutsette busstilbudet på Ringerike.

Grunnen til at dette tas opp nå er at Brakar forbereder konkurranseutsetting av lokaltrafikken i Ringeriksområdet, og at det derfor må avklares om rutetilbudet mellom Hønefoss og Oslo skal inngå i konkurransen.

Samferdselssjef i fylkeskommunen, Gro Solberg, foreslår overfor politikerne at rutetilbudet på strekningen Hønefoss - Hole - Sandvika - Oslo konkurranseutsettes fra 1. juli 2015.

I tillegg anbefaler Solberg at Nettbuss-løyve nr 3668 for Ringerike, Krødsherad og Hole samt på strekninger mellom fylkesgrensen og diverse steder i Oppland og mellom fylkesgrensen og Oslo kalles tilbake med hjemmel i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 27, 2. ledd.

Løyvet er gitt for 10 år, men kan etter loven kalles tilbake i forbindelse med innføring av konkurranse for vedkommende rute.

Trafikkutvikling

TIMEkspressen linje 4 (Nettbuss) kjører timesavganger hele dagen, bortsett fra i rushtid da det er opptil fire avganger i timen. Tilbudet ble redusert noe fra 6. januar 2014.

Det er innhentet passasjertall fra Nettbuss Sør AS, og disse viser en nedgang på 18,3 %fra 562.680 passasjerer i 2003 til 459.488 i 2013.

Grafikk Nettbuss

Forsøksordning

Det er gjennomført en 12-årig forsøksordning knyttet til kommersiell drift av denne ruten.

Forutsetningen for avtalen fra 2002 var at operatøren (Nettbuss) er den nærmeste til å kjenne markedet og bør være den som har mest insentiv til å se på kundenes behov og til å utvikle tilbudet.

Etter 12 år kan det konstateres at ruten i mindre grad enn forutsatt har blitt utviklet. Senest i desember behandlet samferdselssjefen forslag fra Nettbuss om innstilling av ruteavganger og forslag om å kutte ut betjening av mindre viktige holdeplasser.

Det har blitt stort gap mellom takstene som benyttes på TIMEkspressen og andre ruter på sammenlignbare strekninger med offentlige kollektiv tilbud.

Dette kan bli endret dersom fylkeskommunen går inn med tilskudd til driften fra 1. juli 2015.

Samferdselssjefen legger til grunn at hovedutvalgets oppgave/ansvar i denne saken primært er å avklare om fylkeskommunen og Brakar bør ta et sterkere ansvar for busstilbudet mellom Hønefoss og Oslo, altså om denne ruten bør inngå i konkurranseutsettingen av Ringerike som skal legges ut om kort tid.


Publisert 21. januar 2014, oppdatert 28. mars 2014.