Akutt tannbehandling av asylsøkere

Til asylsøkere som innkvarteres i midlertidige akuttmottak prioriteres tilbud om akutthjelp.

UDI har ansvar for at kommunen får melding om asylsøkere som oppholder seg i kommunen, slik at kommunen kan sørge for helsetjenestene de har krav på.

Fylkeskommunen skal etter lov om tannhelsetjenesten sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket, herunder flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere som bor eller oppholder seg i statlige mottak.

Flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år har som andre barn og unge rett til innkalling og undersøkelse fra BFK Tannhelse. Dersom det er tvil om asylsøkers alder, skal personen behandles som mindreårig inntil den frivillige alderstesten resulterer i at vedkommende defineres som myndig, eller det på annen måte kan dokumenteres at vedkommende er myndig.

Tilbud om akutthjelp prioriteres de første fire ukene etter ankomst til landet. Det innebærer behandling av smerter og infeksjoner. I løpet av de første 6 månedene skal det gis akutt hjelp og foreløpig undersøkelse, og tilbud om primær- og sekundærforebyggende tjenester.

Personer i statlige akuttmottak som er over 20 år må selv oppsøke tannlege ved behov. Tannbehandlingen kan skje enten i den offentlige tannhelsetjenesten eller i privat praksis.

Behandlingen skjer mot betaling etter den taksten som gjelder i vedkommende praksis, enten fylkeskommunal takst eller pris fastsatt i den aktuelle privatpraksisen.

Betaling for utført behandling på voksne i akuttmottak (transittmottak) er det UDI som har ansvar for. Faktura sendes UDI og skal inneholde opplysninger om asylmottakets navn, DUF-nummer og adresse, pasientens navn og om mulig pasientens fødselsdato. UDI ønsker samlefakturaer. Faktura for utført behandling på voksne pasienter sendes til:

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

Mer informasjon finnes i: 

 


Publisert 10. desember 2015, oppdatert 10. desember 2015.