Tannhelsetjenesten med ny klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF legger fram et forslag til ny klinikkstrukturplan for perioden 2013 – 2023.

Fylkestannlegen har fått i oppdrag fra styret for Tannhelseforetaket å lage en plan i et 10-årig perspektiv for klinikkstrukturen i fylket for å møte dagens og framtidens utfordringer.

Formålet med klinikkstrukturplanen er å gi befolkningen en forutsigbar tjeneste av høy kvalitet.

For å oppnå dette er det foreslått å samle tjenesten i større enheter der dette er praktisk gjennomførbart.

Les også: Klinikkstrukturplan - høringsdokument.pdf

Større enheter
Dagens situasjon i Buskerud er at den offentlige tannhelsetjenesten drifter 39 klinikker, og kjøper også tjenester av private tannleger eller tannleger med egne foretak.

- En av våre største utfordringer pr. i dag er å bemanne klinikker og beholde personell slik at vi kan opprettholde et tilbud på eksisterende nivå, og samtidig løse nye oppgaver vi står overfor, sier fylkestannlege Berit Binde.

Dialog
Det legges opp til dialog med ansatte, brukergrupper, kommuner, regionråd og andre samarbeidspartnere i forbindelse med utarbeiding av endelig plan.

- Vi ønsker å komme i dialog med kommunene om mulig samlokalisering med lokalmedisinske sentra, sier hun

- Pr i dag er ca. halvparten av alle våre klinikker i Buskerud såkalte "enmannsklinikker" dvs klinikker med en tannlege og en tannhelsesekretær samt tannpleier på deltid, forklarer Binde.

- Dette er på mange måter en sårbar struktur, og det ønsker vi å gjøre noe med for å kunne løse de oppgavene vi har ansvar for, sier fylkestannlegen.

Pasientsikkerhet og likeverdighet
- Noen av den offentlige tannhelsetjenestens 75.000 brukere vil oppleve at reiseveien blir lenger, sier Binde. 

- Erfaring fra andre fylker, hvor sentralisering er gjennomført, viser at fordelene med bedre tilgjengelighet i form av mulighet for utvidet åpningstid og bredere faglig kompetanse samlet på ett sted gjør tilbudet bedre, sier fylkestannlegen.

Forslaget til ny klinikkstruktur vil i et samfunnsøkonomisk perspektiv gi gevinst gjennom ressursutnyttelse og mulighet for lokale tilpasninger til brukernes behov.

Mer robuste fagmiljøer
- Av erfaring ser vi at klinikker med flere team gir mer robuste fagmiljøer, større forutsigbarhet og tilgjengelighet for pasientene samtidig som det virker rekrutterende for alle grupper av tannhelsepersonell, fortsetter Binde.

- Det kan også bidra til færre henvisninger til spesialister gjennom større fleksibilitet og utnyttelse av ulik kompetanse internt, sier Binde.

- Når vil den nye strukturen være på plass?

- Planen som nå er sendt ut på høring, er et forslag til en struktur som vi mener vil møte utfordringene våre i et 10-års perspektiv, sier Binde.

- Etter innhenting av høringssvar , vil saken bli lagt fram for fylkestinget i oktober. Det legges opp til en gradvis gjennomføring av den endelige planen i perioden 2013 -2023, og at foreslåtte endringer innarbeides i tannhelsetjenestens handlingsprogram gjennom perioden, avslutter fylkestannlege Berit Binde.


Publisert 28. mai 2013, oppdatert 28. mai 2013.