Framtidas kompetanse – for livet eller næringslivet?

Kunnskapsskolen og læring i et livslangt perspektiv. Fylkeskommunen inviterer til samspillsmøte på Ringerike.

Mandag 13. mai inviterer Buskerud fylkeskommune til samspillsmøte på Ringerike om to viktige strategidokumenter; Strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud og tilhørende Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv.

Roger Kjærgård fra Høgskolen i Buskerud har doktorgrad i karriereveiledning og skal innlede til gruppearbeid og diskusjon med følgende utgangspunkt:

Framtidas kompetanse – for livet eller næringslivet?

- Man kan si at det ligger et potensielt spenningsforhold mellom samfunnets behov og individets frihet til å velge utdanning og yrke, sier Roger Kjærgård.

- Individets frie valg
- I vår vestlige kultur vektlegger vi individets frie valg og stimulerer den enkelte til å bli kjent med egne interesser, drømmer, evner og talenter og muligheter når man  skal velge utdanning og yrke, fortsetter Kjærgård.

- Dette kan medføre en forsterket vektlegging av det individfokuserte valg og i mindre grad en oppmerksomhet rettet mot samfunnets behov.

- Samtidig kan vi se ulike samfunnsmessige reguleringsmekanismer som søker å styre den individuelle frihet gjennom lukkede og åpne studier eller tilleggspoeng for visse fagvalg, sier han.

- Skal da fremtidens kompetansebehov defineres av spesifikke aktører som på kreativ vis klarer å overbevise politiske myndigheter om deres behov? spør Kjærgård.

- Hvem betaler lønna?
Ringerike Etablerersenter gir gratis veiledning til etablerere i regionen. Daglig leder Svein Eystein Lindberg har i gjennomsnitt 300 veiledningsmøter i året.

- Jeg forteller ikke at du skal gjøre sånn og sånn, men jeg prøver å stille spørsmål slik at man tar egne valg - valg som er riktig for en selv, sier Lindberg.

- Men, du kan ikke bare jobbe med det som er morsomt, du må finne noe som noen er villig til å betale for, poengterer Lindberg.

- Det er nok vanskelig, men vi må ha de gode rådgiverne slik at ungdommene velger riktig.

Ringeriksregionen har de siste årene opplevd store endringer med nedleggelse av en rekke arbeidsplasser som Forsvaret, Norema, Constructor og Follum.

- Jeg tror det er viktig at vår region i framtiden får et næringsliv som bygger på det lokale, med lokalt eierskap, sier han.

Nytt lys over natta
Hole kommune måtte gjøre aktive grep etter at Forsvaret la ned Helgelandsmoen.

- Vi måtte skape noe nytt under paraplyen være, lære og nære, forklarer ordfører Per R. Berger i Hole.

Berger viser til nyetableringene som er skjedd på Helgelandsmoen med en rekke nye virksomheter i næringsparken.

- Når det gjelder framtiden så tror jeg vi vil se at flere mindre bedrifter vil etablere seg i Hole, det vær seg enkeltmannsbedrifter og næringshager, sier ordføreren.

- Som kommune er det viktig at vi har rollen som tilretteleggere, avslutter Per R. Berger som skal delta på innspillsseminaret 13. mai.


Publisert 8. mai 2013, oppdatert 8. mai 2013.