Høring: Regional plan for kunnskapssamfunnet

- Kunnskapssamfunnet er avgjørende for utvikling av arbeids- og samfunnsliv og for hvordan den enkelte buskerudinnbygger skal føle at Buskerud er et godt og trygt sted å bo og arbeide.

I henhold til Plan – og bygningsloven har Buskerud fylkeskommune ansvaret for at det utarbeides en regional planstrategi som angir hvilke regionale planer man prioriterer og vil utarbeide i planperioden.

En av disse planene er Regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud.

- Kunnskapssamfunnet er avgjørende for utvikling av arbeids- og samfunnsliv og for hvordan den enkelte buskerudinnbygger skal føle at Buskerud er et godt og trygt sted å bo og arbeide, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune.

Planen skal gjelde alle som driver med opplæring og kunnskapsformidling, fra barnehage til høgskole og voksenopplæring.

Ettersom planen legger føringer for så mange etater og nivåer, er det avgjørende at alle gis anledning til og tar anledning til å komme med sitt syn på hvordan kunnskapssamfunnet i Buskerud bør være og hvordan vi komme dit.

Dette høringsutkastet er bygget opp på bakgrunn av innspill fra

  • dialogkonferanser
  • intervjuer
  •  nasjonal, kommunale og fylkeskommunale satsinger
  • kunnskapsbaser.

De valgt temaene og prioriteringer som er gjort og hvordan det videre arbeidet er planlagt blir lagt fram i dette høringsutkastet og alle parter, interessenter og organisasjoner inviteres til å komme med sin uttalelser.

Høringsuttalelser merkes med "Høringssvar til planprogram for Regional plan for kunnskapssamfunnet"og sendes på e-post til post...@bfk.no eller pr post til: Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen.

Svarfrist 10. oktober 2014.


Publisert 26. august 2014, oppdatert 26. august 2014.