Høring: inntak til videregående opplæring

Buskerud fylkeskommune sender nå ut på høring forslag til lokal forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring.

Høringsutkastet  (pdf) er sendt til kommuner og videregående skoler samt andre høringsinstanser  (pdf) i fylket.  

Det tas sikte på at lokal forskrift vedtas i fylkestinget i november.

Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til skoleåret 2015/2016.  

Opplæringsloven

Krav om lokal forskrift er hjemlet i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring og kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater, ved endringer fastsatt 3.9.2013: Kapittel 6 og 6A.

Utdanningsdirektoratet har varslet et rundskriv til kapittel 6 og 6A i forskrift til opplæringsloven. Dette foreligger per dato ikke. 

Rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet publiseres fortløpende på udir.no.

Forslaget til lokal forskrift er i hovedsak formalisering av tidligere rutiner, og lokale merknader som årlig har vært vedtatt av hovedutvalget for utdanningssektoren.

Tydeliggjøring 

Forskriften skal ikke utvide eller innskrenke søkernes rettigheter, men presiserer og tydeliggjøre praktisering av sentrale lover og forskrifter.

Utkastet til lokal forskrift er i stor grad en tydeliggjøring av praksis i Buskerud fylkeskommune og samarbeid fylkeskommunene i mellom.

Buskerud fylkeskommune har et resultatmål om å ha fritt skolevalg, også utover fylkesgrenser der det er mulig. I hovedutvalgets sak 63/13 punkt 2 er det vedtatt:

"Det settes i gang en politisk og administrativ prosess knyttet til å få et samarbeid mellom fylkene i østlandssamarbeidet om fritt skolevalg over fylkesgrensene."

Et fritt skolevalg over fylkesgrenser vil påvirke gjesteelevsoppgjør og rutiner fylkeskommunene i mellom. Det foreligger per dato ikke resultat av den vedtatte politiske og administrative prosess.

Forslaget til lokal forskrift baserer seg derfor på gjeldende rutiner og regelverk også for samarbeid mellom fylkeskommuner.

Høringsuttalelser stiles til Buskerud fylkeskommune, Utdanningsavdelingen og sendes postm...@bfk.no innen 5. september 2014.


Publisert 28. mai 2014, oppdatert 28. mai 2014.