Hospitere i skole og bedrift 2013/2014

Hospitering skal gi aktørene i fag- og yrkesopplæringen faglig påfyll og bidra til å styrke videre samarbeid.

Økonomi og hvordan søke om midler
Hospitantens arbeidsgiver tildeles 3500 kroner per hospiteringsdag. For skolene skal dette primært brukes til å dekke vikarutgifter. 

Yrkesfaglærere og fellesfaglærere yrkesfag
Skoleåret 2019/2020 får hver videregående skolene økonomiske midler stilt til sin disposisjon. Lærere som ønsker å hospitere, avklarer derfor dette med nærmeste leder. 

Instruktører og faglige ledere 
Sender en enkel søknad om hospiteringstidspunkt og sted til Ingunn Ek Pedersen (tlf. 32 80 88 29 / 98 08 86 33).

Rådgivere
For rådgivere tilbys det årlige hospiteringsdager (november) i samarbeid med opplæringskontor/ større bedrifter. Invitasjon sendes i god tid. Kontaktperson Nina Grønningsæter (tlf. 97 65 58 82)

Litt mer informasjon om muligheter

Opplæringen til fagarbeider gjennom lærlingeordningen foregår dels i skole og dels i lærebedrift. Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv er derfor avgjørende for å utdanne gode fagarbeidere. Å hospitere hos hverandre og se hvordan hverdagen arter seg i skolen og på arbeidsplassen gir mulighet til å utvikle gode nettverk og dele kunnskap og kompetanse til beste for elev og lærling. Som et ledd i arbeidet med å styrke yrkesrettingen bør fellesfaglærere også hospitere.

«Jeg har fått kjenne faget på kroppen» Lærere forteller at de har fått innblikk i hverdagen i bedriften og oppdatering i faget som kommer elevene til gode. Hospitering gir mulighet for fordypning både i bredde og dybde. Tidligere hospitanter sier de er blitt bedre til å veilede elevene til ulike fag. Hospitering åpner også muligheter for samarbeid gjennom yrkesfaglig fordypning og muligheter for læreplass.

«Har lært meg å se opplæringen som et 4-årig prosjekt» Faglige ledere/instruktører forteller at hospiteringsprosjektet har gitt et innblikk i skolehverdagen og har åpnet øynene deres for skolens styrker og utfordringer. Det blir lettere å ta over stafettpinnen når eleven kommer ut i yrkesfaglig for dypning eller skal ut i lære. Samarbeidet med skolen blir styrket, og bedriftens faglige kompetanse kan nyttiggjøres i skolen.

Det er et ønske i Buskerud at flere instruktører/faglige ledere skal benytte muligheten til å hospitere i skolen.


Publisert 11. september 2013, oppdatert 11. september 2013.