Hvordan er det å være ung i Buskerud?

Vil gjennomføre stor ungdomsundersøkelse: Hvordan opplever ungdom i Buskerud foreldre sine, trives de på skolen, har de nære venner de kan stole på og er de optimistiske med tanke på framtiden?

Politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren vedtok tirsdag at det skal gjennomføres en fylkesundersøkelse i Buskerud - Ungdata - våren 2017.

Ungdata er en spørreundersøkelse for elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Målet er å skaffe kunnskap om ungdoms oppvekst lokalt, og gi grunnlag for kommunalt og fylkeskommunalt plan - og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeide overfor ungdom.

- Vi er opptatt av hvordan det er å være ung i Buskerud, og som skolepolitiker er det viktig å vite hvordan ungdom har det for å tilrettelegge for gode utdanningsløp, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen.

Ifølge folkehelselovens §5 og §21 skal kommunene og fylkeskommunene ha oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Ungdataundersøkelsen gjennomføres som et partnerskap. Partnere vil være KoRus-Sør, Buskerud fylkeskommune, kommuner, Høgskolen Sørøst-Norge og Fylkesmannen i Buskerud.

Gir oversikt over oppvekstsituasjonen

Resultatene fra undersøkelsen gir oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdommer i Buskerud.

Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet med mer.

Saken har også vært oppe i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse 26. januar hvor saken ble enstemmig vedtatt.

Undersøkelse hvert 3. år

Drammen kommune gjennomfører ungdataundersøkelse i 2016.

Det skal nå tas  kontakt med de andre kommunene i Buskerud for å gjennomføre Ungdataundersøkelsen i de resterende kommunene samt for videregående opplæring våren 2017.

Det tas sikte på å gjennomføre Ungdataundersøkelser hvert 3. år fra 2017.


Publisert 15. mars 2016, oppdatert 15. mars 2016.