Ny rapport: Gir kunnskap om skolens bidrag til elevenes resultater

Ny skolerapport har sett på hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til det elevene lærer og hvor mange som fullfører og består.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet sett på hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til det elevene lærer.

Her kan du lese rapporten: Skolebidragsindikatorer i videregående skole

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9 000 elever.

Fylkesutdanningssjefen mener den ferske rapporten vil være et viktig verktøy for fylkeskommunen.

- Rapporten vil være et godt hjelpemiddel for å gi elevene bedre læring.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef i Buskerud fylkeskommune

Ungdata trives på skolen
Søylene over viser resultat fra Ungdata-undersøkelsen 2017 der det kommer frem at 95 % av elevene i Buskerud vil gjennomføre videregående opplæring.

Les også: Slik er det å være ung i Buskerud

Karaktersnitt og fullføring

Det finnes en rekke tabeller og datasammenstillinger som beskriver skolebidraget på fem ulike måter i årets rapport.

Forskerteamet fra NIFU anbefaler å bruke skoleårsindikatoren, blant annet fordi den inkluderer flere elever og baserer seg på de ferskeste tallene.

Skoleårsindikatoren viser resultater for elevene som gikk på den aktuelle skolen i 2014/2015.

I skoleårsindikatoren trekker forskerne frem «forventet fullføring» på henholdsvis studieforberedende og yrkesfag som det mest anvendelige skolebidragsmålet.

Dette er et beregnet mål for andel elever som gjennomfører med fullført og bestått i alle fag gjennom skoleårene, og som har progresjon fra Vg1 til Vg2 og fra Vg 2 til Vg3 eller lære.

Buskerud har gode tall på forventet fullføring, men best på yrkesfag, med en forventet gjennomføring som er 5,5 % bedre enn landssnitt.

På studieforberedende utdanningsprogram er tallet 3,5% over landssnitt.

Les også: Flere enn før gjennomfører videregående opplæring i Buskerud

Elever fullført vgs 2006 - 2011 illustrasjon
Andelen elever som har fullført videregående i Buskerud med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse innen fem år, har økt til over 73 prosent i løpet av de siste årene.

Ulike skoler

I Buskerud har fylkeskommunen skoler som er nokså rendyrkede studieforberedende og rendyrkede yrkesfaglige, men fylkeskommunen har også skoler som har annen fordelingsnøkkel mellom utdanningsretninger.

Av rapporten til NIFU går det frem at det å ha ett eller to yrkesfaglige eller studieforberedende programmer på henholdsvis studieforberedende eller yrkesfaglig skole, kan gi enten svært gode eller svært dårlige skolebidrag.

- I slike tilfeller kommer det frem at skolen kan store forskjeller mellom utdanningsprogram, dette er interessant når rapporten skal brukes i kvalitetsforbedrende arbeid, avslutter fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås.

I fjor ble det for første gang undersøkt hvor mye videregående skoler i hele landet bidrar til elevenes læring og fullføring.

Rapporten ble laget av SØF på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. SØF-rapporten hadde noen metodiske svakheter som NIFU rapporten har unngått.

Rapporten fra NIFU er ment som et bidrag til den enkelte skoles og fylkeskommunens forbedringsarbeid.


Publisert 7. juni 2017, oppdatert 7. juni 2017.