Ønsker at færre elever bytter skole

Fylkestinget ønsker å skjerme elever på studiespesialiserende fra å måtte bytte skole, i den grad det er mulig.

Fredag formiddag vedtok fylkestinget lokal forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune.

Det er §6-2 og §6A-2 i forskrift til opplæringsloven som sier at fylkeskommunen skal fastsette en lokal forskrift om inntak og formidling.

Vedtak:

  1. Fylkestinget vedtar lokal forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud
    fylkeskommune.
  2. Justeringer av den lokale forskriften delegeres til Hovedutvalget for utdanningssektoren.
  3. Fylkesrådmannen bes belyse behov for skjermingstiltak for de elevene som fra VG2 til VG3 blir utkonkurrert fra sin skoleplass og må begynne på en ny skole i sitt siste utdanningsår. Skjermingstiltaket må ikke gå på bekostning av fritt skolevalg for elever som søker seg fra VG2 til VG3. Det forutsettes at skjermingstiltakene kan dekks innenfor virksomhetenes økonomiske rammer. Saken legges frem for Hovedutvalget for utdanningssektoren i løpet av 1. kvartal 2015.

- Vi vil nå se på mulighetene for å ha skjermingstiltak for de som faller litt gjennom uten at det går på bekostning av fritt skolevalg, sier Christopher Wand (H) som på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti foreslo nytt punkt tre som ble vedatt med 22 mot 21 stemmer (Ap/Sp/V).

- Kanskje det er mulig å gjøre mere lokale tilpasninger hvis man ser at noen blir utkonkurrert. Hvilke mekanismer kan man sette i verk for at man da kan gå en ekstra runde, uten at man bare helt enkelt sier at man må slutte, sier Wand.

- Vi prøver å få til mere lokale tilpasninger i vårt forslag med en garanti om at man skal få lov til å fortsette å gå på den skolen man har begynt på, sier Niclas Tokerud (Ap).

Lokal forskrift trer i kraft fra vedtaksdato. Det første inntaket som vil reguleres av bestemmelsene er inntaket til skoleåret 2015/2016.

Bakgrunn for saken

Kunnskapsdepartementet fastsatte 01.09.2013 nytt kapittel 6 og 6A i forskrift til opplæringsloven, etter en omfattende høring der også Buskerud fylkeskommune ga høringssvar. Forskriftsendringene er gjeldende fra 03.09.2013.

Endringene i forskrift til opplæringsloven innebærer blant annet at fylkeskommunene skal fastsette lokale forskrifter for inntak og formidling, jf § 6-2 i kapittel 6 om inntak til videregående opplæring og § 6-2 i kapittel 6A om formidling av lærlinger og lærekandidater. Forskriften sier videre at det kan være en felles lokal forskrift for inntak og formidling.


Publisert 7. november 2014, oppdatert 7. november 2014.