Prioriterer utdanning og samferdsel

Fylkestinget vedtok handlingsprogram 2015-2018. Neste år skal Buskerud fylkeskommune bruke 3,1 milliarder kroner til drift og 550 millioner kroner til investeringer.

Torsdag ettermiddag vedtok fylkestinget i Buskerud fylkeskommune handlingsprogram for de neste fire årene.

Handlingsprogrammet viser prioriteringer for de neste årene og utarbeides for fire år, men rulleres hver år.

- Det er et stramt budsjett vi har lagt, men vi har likevel funnet rom for å prioritere tiltak innenfor utdanning og samferdsel, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Neste år skal Buskerud fylkeskommune bruke 3,1 milliarder kroner til drift, 550 millioner kroner til investeringer og over 200 millioner kroner til renter og avdrag på lån.

- Vi ser at vi i tiden framover har behov for å se om vi kan frigjøre midler for å styrke investeringsevnen og vedlikeholdsevene for våre skoleanleggt, seir Eriksrød.

Det var flertallspartiene (H/Frp/KrF/Sp/V) forslag som ble vedtatt med 27 stemmer.

Les også: Arbeiderpartiets forslag til handlingsprogram 2015-2018

Utdanning

Skole

En rekke tiltak knyttet til maksimering av læring og mindre frafall i videregående utdanning er satt i verk det siste året.

Det følges opp også i 2015 gjennom strategier og handlingsprogram knyttet til Kunnskapsskolen, som det politiske flertallet vedtok i 2013.

Målet er å være ledende i Norge på kunnskapsformidling, sørge for at flest mulig yrkesfagelever får læreplass og videreutvikle samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og høyskole.

Samferdsel

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger skal tas igjen. Det skal bli enklere og mer attraktivt for alle å reise kollektivt.

I 2015 skal fylkeskommunen bruke 351 millioner kroner til investeringer på fylkesveger. Over en fireårsperiode er det satt av 1,3 milliarder kroner til opprusting av fylkesvegene.

I tillegg settes det av 700 millioner til drift av kollektivtransport og drift og vedlikehold av fylkesvegene hvert år i perioden.

Det skal prioriteres bygging av flere gang- og sykkelveger i perioden. Kollektivtransporten er styrket med 14 millioner årlig.

Gang- og sykkelveg

Regional utvikling

Det skal etableres en gründerpris fra Buskerud fylkeskommune for å stimulere innovasjon i fylket.

I tillegg ønsker flertallet at det etableres lærlingeplasser ved Bygningsvernsenteret i Kongsberg.

Det skal arbeides for å sikre penger til drift av skiflyvningsanlegget i Vikersund.

Rammen til utviklingsavdelingen er styrket med 3,4 millioner kroner utover fylkesrådmannens ramme. Det skal brukes til økt innsats til regionalt samarbeid, reiselivet og omstillingsarbeid i tre kommuner.

Eiendomsforetak

De største endringene i årets budsjett er etablering av nytt fylkeskommunalt Eiendomsforetak som skal ivareta fylkeskommunenes eiendommer på en særskilt måte.

Foretaket har avdekket et stort vedlikeholdsetterslep som Fylkestinget vil prioritere å få utbedret.

Foretaket er tilgodesett med 130 millioner til investeringer i skolebygg neste år.

Den nye Hønefoss videregående skole har blitt utbygget for 475 millioner og ferdigstilles ved årsskifte 2014/15.

Handlingsprogrammet vedtas årlig av fylkestinget jfr. kommunelovens § 44.

Handlingsprogrammet er overordnet alle andre interne planer. Det betyr at de budsjettrammer som vedtas i forbindelse med handlingsprogrammet, blir bindende for virksomhetenes drift så fremt ikke andre vedtak fattes gjennom året.


Publisert 11. desember 2014, oppdatert 11. desember 2014.