Interpellasjon Hanne Lisa Matt (MDG)

Fylkestinget 15.02.2018 - Regionreform som svar på sektorovergripende utfordringer og bærekraftig utvikling.

Gå til video fra behandling av saken

Bærekraftig regional utvikling er nøkkelen til vår fremtidige velferd. Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål som Norge har forpliktet seg til stiller svært store krav til omstilling og en samfunnsutvikling der velferdsgoder og offentlige tjenester ikke bidrar til å undergrave andres og fremtidens livsgrunnlag. Regionreformen er en unik mulighet for å gjennomføre endringer for et inkluderende, rettferdig og miljøvennlig samfunn, hvis vi tørr å tenke nytt og gjøre ting som ingen fylke i Norge har gjort før. Målet for Viken bør være å skape et fylke som er i verdensklasse når det gjelder å drive bærekraftig samfunnsutvikling og konkretisere klimamålene.

Men partene i Viken har ingen intensjonsavtale vi kan jobbe ut ifra eller felles mål bortsett fra Stortingets og regjeringens mål. Det er fellesnemda som er høyeste organ i denne prosessen og det er derfor fellesnemda som tidlig i prosessen bør drøfte ambisjoner, vedta nye måter å gjøre ting på og gi administrasjonene og alle arbeidsgruppene en tydelig retning som baner vei for god fremdrift, måloppnåelse og konsensus.

MDG foreslo derfor for fellesnemda 4.2.2018 at arbeidsgruppe 2 (Styring, eierskap og organisering) som tidlig skal legge føringer også for andre grupper, også bes om å jobbe med «prinsipper for en ny og fremtidsrettet administrativ og politisk organisering som setter Viken best mulig i stand til å drive bærekraftig, helhetlig og sektorovergripende samfunnsutvikling, FNs bærekraftsmål bør være førende.»

Beveggrunnen for forslaget er å bryte ut av måten fylker tradisjonelt sett er bygget opp på. Vi er vant med å dele administrasjonen og utvalg inn i siloer, akkurat som staten, som driver med enten samferdsel, utdanning eller regional utvikling. Dette speiler i liten grad utfordringene i samfunnet og forvaltningen vi må takle som går på tvers. Det er åpenbart at vi frem til nå ikke har organisert fylkene på en måte som skaffer bærekraftige nok resultater innenfor innovasjon, klima/miljø, folkehelse, integrering, arealvern, næringsliv, mobilitet, digitalisering osv. Måten det offentlige styres på kan påvirke graden av gjennomføringsevne og måloppnåelse betydelig.

Poenget er at hvordan vi inndeler den nye fylkesadministrasjonen, hvilke begreper vi bruker, hvor ansvaret plasseres og hvilke samarbeidsarenaer vi skaper vil påvirke vår evne til å samordne og løse grense- og sektoroverskridende utfordringer. Det er f.eks. sjeldent at vi hører om en klima- og økonomidirektør, altså at tverrfaglige og sektorovergripende spørsmål forankres felles i toppledelsen. Arbeidsgruppene bør derfor se på helt nye måter å tenke fylkesadministrasjon på: kan vi tenke «mobilitet og bærekraftige byer og tettsteder» istedenfor samferdsel, «kunnskap og sosial bærekraft» istedenfor utdanning, osv.?! Skal vi prøve å knytte regional planstrategi og økonomistyringen til indikatorer fra FNs bærekraftsmål?! Bør fellesnemda si at Viken skal bidra til å innfri tusenårsmålene og til en forankring av det grønne skiftet i alle sektorer?! Vi i De Grønne mener ja!

Det er vår jobb som Viken politikere å bygge et nytt og fremtidsrettet fylke som greier å være samordner, tilrettelegger og bindeledd mellom staten og kommunene og som har klare mål for bærekraftssamfunnet. Det kan gjøre oss enda bedre på noe fylkene allerede er best i klassen i – helhetlig samfunnsutvikling – og det vil kanskje også øke sjansen for at vi faktisk får de oppgavene som ekspertutvalget har tiltenkt oss. Fellesnemda tok ikke stilling til vårt forslag men oversendte det til arbeidsgruppa. Mål om bærekraft er en overordnet sak som bør være retningsgivende for nesten alt arbeid og nesten alle arbeidsgrupper i Viken.

Spørsmål til drøfting:

  • Arbeidsgruppene får betydelig makt til å legge premisser for sine fokusområder. Har fylkesordfører noen betraktninger rundt en tilnærming der fellesnemda, som det høyeste organet med god representasjon, tidlig i prosessen får egne saker som gir rom for å ta noen prinsipielle debatter og grunnleggende retningsvalg om ambisjoner, mål og forventninger til den nye organisasjonen som vil være førende for alle arbeidsgrupper?
  • Hva tenker fylkesordfører om en tilnærming der FNs bærekraftsmål og Parisavtalen gir føringer for arbeidet med Viken, altså for (nesten) alle administrative og politiske arbeidsgrupper?

Forslag til vedtak:

Fylkestinget i Buskerud mener at FNs bærekraftsmål bør være overordnet og førende i arbeidet med å danne Viken fylkeskommune.


Svar fra fylkesordfører

Fylkesordføreren takker for konstruktivt innspill i forbindelse med arbeidet med Region Viken. Som representanten viser til er dette forhold alt tatt opp i Viken-sammenheng. Fylkesordfører forstår det også slik at det kommer konkret forslag knytet til å ta inn FNs bærekraftsmål når mandater for arbeidsgrupper behandles på neste møte i fellesnemnda.


Publisert 22. februar 2018, oppdatert 22. februar 2018.