Interpellasjon fra Christopher Wand (H)

Fylkestinget 27.04.2016 - Hyttebygging og arealplaner

Gå til video fra behandling av saken

Fra Christopher Wand (H) var innkommet interpellasjon, datert 19.04.2016, sålydende:

I siste møte i fylkesutvalget vedtok man, mot Høyre og opposisjonspartienes stemmer, å fremme innsigelse mot Flå kommunes arealplan – dette til tross for at det må kunne sies å være stor tvil kommunes arealplan – dette til tross for at det må kunne sies å være stor tvil omkring en slik innsigelse idet hele tatt er mulig og lovlig. Som fylkesordføreren vel er kjent med, har opposisjonen bedt om lovlighetskontroll av vedtaket.

For Høyre sin del fremstår vedtaket som ble fattet i fylkesutvalget som paternalistisk. Det bærer preg av et politisk tankesett som ikke anerkjenner at beslutninger skal ta nærmest dem de gjelder. Flå kommune blir behandlet som en uskikkelig stedatter, som ikke forstår tankene og meningene til de som anser seg bedre enn dem.

Fylkesordføreren har ved flere anledninger understreket at han også ønsker at fylkeskommunen skal være kommunenes beste venn. Imidlertid ser liv og lære ut til å stå langt fra hverandre når hverdagen setter inn.

En av posisjonens gruppeleder har uttalt i media:

Det er første gang fylkeskommunen sender en slik beskjed etter at en kommune ikke har oppført seg. For min del håpet jeg dette ikke var en holdning til lokaldemokratiet, med betydelig høyere valgoppslutning enn det regionale, som noe parti i fylkestinget hadde.

Fylkeskommunen er ikke en overkommune. For ordens skyld: Høyre er sterkt opptatt av å ta vare på Buskeruds natur, mangfoldet i denne, dyrelivet,og de gaver et liv i friluft gir mennesker både fra Buskerud og resten av landet. Vi er sikre på at hele fylkestinget gjør det samme.

Høyre mener imidlertid at naturen i fylket vårt best forvaltes av de som kjenner den best, og som lever nærmest.

Arealplaner er et kommunalt ansvar, og vi har tillit til kommunene i Buskerud. Vi håper de andre partiene i fylkestinget deler denne tilliten.

På bakgrunn av dette tillater jeg meg å stille fylkesordføreren fire enkle spørsmål, samt fremme et forslag til to punkter for behandling i fylkestingets førstkommende møte.

Spørsmål til fylkesordfører:

1. Hvor mange innsigelser ble fremmet av Buskerud fylkeskommune til kommunale planer i perioden 2007 til 2011?

2. Hvor mange innsigelser ble fremmet av Buskerud fylkeskommune til kommunale planer i perioden 2011 til 2015?

3. Hvor mange kommuneplaner anser fylkesordføreren det som aktuelt å fremme innsigelser mot inneværende periode?

4. Anerkjenner fylkesordføreren at reiselivsnæringen og hyttebygging er avgjørende for å sikre nærings og livsgrunnlag i Buskeruds mange distriktskommuner?

Forslag til vedtak:

1. Fylkestinget trekker tilbake innsigelse fremmet mot utbyggingen i området Turufjell/Veneli i Flå kommune.

2. Fylkestinget støtter Flå kommunes arbeid med kommuneplanens arealdel.

 

Video fra behandling av saken


Publisert 27. april 2016, oppdatert 27. juni 2016.