Interpellasjon fra Dag Øivind Henriksen (H)

Fylkestinget 08.06.2016 - Forsterket lærlingetilskudd

Gå til video fra behandling av saken

Fra Dag Øivind Henriksen (H) var innkommet interpellasjon, datert 02.06.2016, sålydende:

Høyre/Frp-regjeringen og samarbeidspartiene har i statsbudsjettet for 2016 blitt enige om å øke lærlingtilskuddet. I årets statsbudsjett øke lærlingtilskuddet med 2500 kroner per kontrakt. Siden 2013 har tilskuddet økt med til sammen 15 000 kroner. Satsingen på yrkesfagene fortsetter totalt styrkes satsingen på yrkesfagene med 93 millioner kroner, fordelt på:

 

  • Økt lærlingtilskudd
  • Økt tilskudd til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov
  • Opprettelse av et godkjenningsorgan for fagutdanning tatt i utlandet
  • Økt satsing på kompetanseutvikling for yrkesfaglærere.Ifølge regjeringen opplever hvert år mellom 6000 og 8000 elever å ikke få læreplasser som passer med utdanningsmålene til den respektive elev, noe som resulterer i tusenvis av ungdom som ikke får fullført utdanningen sin. Gjennom å øke tilskuddene i forbindelse med lærlingkontraktene, håper myndighetene å kunne stimulere aktørene på arbeidsgiversiden til å ta inn flere lærlinger enn de gjør i dag. (Kilde: www.statsbudsjett.no www.regjeringen.no)

 

I tillegg til dette har Regjeringen i revidert statsbudsjett satt av midler til å gi et øremerket tilskudd slik at lærlinger som har fått avbrutt opplæringen raskt kan få en ny læreplass eller fullføre opplæringsløpet på annen måte.

Lærlingers tilgang til lærlingplass er avgjørende for suksess i yrkesutdanningenForrige gang sikret Høyre og Krf en ytterligere premiering av lærebedriftene med å legge på satsen med fylkeskommunens egne midler.

Utfordringen ligger da i å forsterke denne satsningen også i denne perioden der frykten for nedgangstider gir lærlingene en svakere stilling i arbeidsgiveres prioritering.

Buskerud har ligget i Norgestoppen i antall formidlede læreplasser i de siste årene. Dette har vært av stor betydning i arbeidet med reduksjon i frafallet i videregående opplæring. Vi mener at et forsterket lærlingtilskudd er et viktig bidrag til denne formidlingssuksessen.

Spørsmål til fylkesordfører:

1. Vil fylkesordfører være med på å inviterer Fylkestinget til å gjenta en slik prioritering?

Forslag til vedtak:

1. Buskerud fylkeskommune øker satsen for lærlingtilskudd med det samme beløp som Stortinget øker tilskuddet med per lærling.

2. Bevilgningen tas fra rammen til utdanningssektoren.


Publisert 8. juni 2016, oppdatert 27. juni 2016.