Interpellasjon fra Lavrans Kierulf (Frp)

Fylkestinget 21.06.2018 - Filming og klage på karaktersetting på muntlig eksamen.

Ordfører.

I Buskerud leverer vi god videregående opplæring. Vi har dyktige lærere som gjør at elevene stadig leverer bedre resultater.

Hvert år er det et relativt sett lite antall som klager på karakterene.

Eleven har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren. Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede eleven. I vurderingen av klager på muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen er det bare de formelle sidene ved forberedelsene og gjennomføringen av eksamen som kan vurderes av klageinstansen.

Ved muntlig eksamen kan eleven innenfor klagefristen kreve begrunnelse for karakteren som er satt, men kan ikke kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Rektor innhenter uttalelse fra eksaminator og sensor og sender disse sammen med elevens klage og sin egen uttalelse til en klageinstans bemyndiget av fylkestinget.

Dersom det gis medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan da velge om vedkommende vil gå opp til ny muntlig eksamen, da med en annen sensor.

Ved skriftlig eksamen ligger beviset på bordet ordfører, mens det ved muntlig eksamen er vanskeligere for en klageinstans å få oversikt over hva som faktisk har skjedd og hva som er prestert.

FrP mener dagens teknologiske utvikling nå er kommet så langt at det må være mulig å få filmet den muntlige eksamen, og at det i tillegg bør være mulig å klage på karaktersettingen med opptaket som grunnlag.

På denne bakgrunn spør jeg ordfører om følgende:

  1. Vil ordfører sørge for at fylkestinget får seg fremlagt en sak som belyser muligheten for filmopptak av muntlige eksamen ved våre videregående skoler i Buskerud?
  2. Vil ordfører sørge for at fylkestinget får seg fremlagt en sak der vi ber Stortinget endre regelverket slik at det blir mulig å klage på karaktersetting ved muntlig eksamen?


Publisert 21. juni 2018, oppdatert 12. september 2018.