Interpellasjon fra Rune Kjølstad (H)

Fylkestinget 08.06.2016 - Ny trygg og firefelts RV 35

Gå til video fra behandling av saken

Fra Rune Kjølstad (H) var innkommet interpellasjon, datert 02.06.2016, sålydende:

Veier er nødvendig infrastruktur, og næringsutvikling og lokal sikkerhet er avhengig av gode og moderne veier. Buskerud fylkeskommune gjorde under det forrige flertallet store fremskritt for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveien, og for å bygge nye, sikrere og mer miljøvennlige veier. Vi beklager at det nye flertallet ikke har de samme prioriteringene.

RV35 er livsnervene fra Hokksund i Øvre Eiker til Åmot i Modum og videre mot Ringerike.Gjennom Hokksund er veien en trafikkbelastet strekning gjennom boligstrøk, med over 12000 bilpasseringer i døgnet, og flere steder langs strekningen er den også skoleveier for elever ned i barneskolealder.

Flertallets gruppeleder uttaler at han ønsker at veien skal bli en trefelts vei i samme trase som i dag etter at den er utbygd. Det er ikke en god løsning for næringslivet, for innbyggerne langs veien og fra trafikksikkerheten i fylket som sådan.

Ordfører i Modum mener at å bygge en trefelts vei er som å jobbe med ryggen mot fremtiden. Det er ikke vanskelig å være enige med ham.

Spørsmål til fylkesordfører:

1. Har fylkesordføreren og flertallet nå forlatt den tidligere felles målsetningen om atBuskerud fylkeskommune skal være kommunenes beste venn?

2. Hvordan vil fylkesordfører involvere de folkevalgte i Modum og Øvre Eiker i det videre arbeidet med RV35?

3. Hvilke andre strategisk viktige veiprosjekter i Buskerud ønsker fylkesordfører og hans flertall å stoppe eller vesentlig nedskalere?

Forslag til vedtak:

1. Buskerud fylkeskommune støtter bygging av RV35 som en ny firefelts vei fra Hokksund og videre gjennom Modum.

2. Buskerud fylkeskommune vil aktivt støtte Øvre Eiker og Modum kommuner i arbeidet for å få realisert veiutbyggingen.


Publisert 8. juni 2016, oppdatert 27. juni 2016.