Interpellasjon fra Sandra Bruflot (H)

Fylkestinget 08.06.2016 - Fritt nasjonalt skolevalg

Gå til video fra behandling av saken

Fra Sandra Bruflot (H) var innkommet interpellasjon, datert 02.06.2016, sålydende:

Fra høsten 2017 innfører Solberg – regjeringen en gjeste-elevgaranti for elever påvideregående skole. Garantien går ut på at du som elev er garantert finansiering fra hjemfylket dersom du får skoleplass i et annet fylke. Dette betyr at elevene i Buskerud-skolen som ønsker å gå på videregående i Akershus, Vestfold, eller et hvilket som helst annet fylke i landet kan gjøre det dersom skolen de ønsker å gå på har kapasitet. 

Det betyr også at elever som bor i andre fylker kan søke seg til skoler i Buskerud og få plass der. Dette gjelder også hvis hjemfylket til eleven har et tilsvarende tilbud. I praksis vil dette si at vi får et friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser i hele landet.

I Buskerud oppstår det nå et paradoks: Etter at det såkalte nærskoleprinsippet ble gjeninnført av samarbeidspartiene kan elever i Buskerud ikke søke seg til en annen skole enn nærskolen - så lenge de søker innad i Buskerud, men de kan søke seg til andre fylker og få plass der. I tillegg må Buskerud fylkeskommune betale for skoleplassen.

Spørsmål til fylkesordfører:

1. Synes fylkesordføreren det er fornuftig at elever fra Buskerud nå skal kune velge seg til hvilken som helst skole i landet, men ikke innad i sitt eget hjemfylke?

Forslag til vedtak:

1. Buskerud fylkeskommune gjeninnfører fritt skolevalg for opptak til første året på videregående skole fra og med skoleåret 2017/2018.


Publisert 8. juni 2016, oppdatert 27. juni 2016.