Skriftlig spørsmål fra Hanne Lisa Matt (MDG)

Fylkestinget 27.04.2016 - Områder/arealer til hytteformål

Gå til video fra behandling av saken

Fra Hanne Lisa Matt (MDG) var innkommet spørsmål, datert 01.04.2016, sålydende:

Bakgrunn for saken:

Buskerud fylke har blitt kjent som et av landets fremste fylker for fjell og vinterfriluftsliv, og hyttepresset på de gjenværende fjellområdene er enormt. Både Sigdal kommune, Krødsherad kommune og Flå kommune (med flere) har store planer om utvidelser inne i sine hytteområder. I området Veneli-Turufjell nær Vassfaret i Flå kommune planlegges bygging av opp mot 2000 nye hytter, samt alpinanlegg. Prosjektet har møtt sterk motstand fordi planene vil gi store inngrep i urørt fjellnatur med store konsekvenser for natur- og friluftsliv. Fylkesmannen i Buskerud har sterkt frarådet store deler av den foreslåtte utbyggingen og viser til nasjonale føringer om at det ikke skal bygges i store sammenhengende høyfjellsområder og sårbare naturområder. Norefjell er et fjell- og friluftsområde av stor viktighet for store befolkningsgrupper, både for lokalbefolkningen og for den sentrale Østlandsregionen, og er derfor av stor nasjonal betydning. Planen og mulighetsstudien legger opp til ytterligere nedbygging av dette vakre fjellpartiet. Sammen med utbygginger i de to andre kommunene som deler arealer til Norefjell er nå store deler av fjellskogen berørt av utbygginger. Dette er bekymringsfullt forfjellandskapet, villrein og friluftslivet rundt Norefjell. Den planlagte utbyggingen av et stort hytteområde rundt Turufjell – Veneli – Vassfaret vil ha svært negativ effekt på sammenhengende uberørte områder med skog, myr og gammelfjell/myr-furuskog og være til stor skade for områdets flora og fauna.

Denne fragmenteringen vil også gjøre ubotelig skade på det store og nesten uberørte landskapet inn mot det sagnomsuste Vassfaret. Landskapskarakteren vil endres betraktelig og friluftslivet vil miste et av de siste «uberørte» områdene som gjenstår i Buskerud. I tillegg var planområdet i Flå kommune opprinnelig en del av det foreslåtte verneområdet til Vassfaret nasjonalpark, og fungerer i dag som en viktig buffersone mot dette verneområdet. Utbygginger i dette området vil ikke bare true naturverdier og friluftsliv i planområdet, men vil få svær negative ringvirkninger som vil strekke seg inn i Vassfaret og true vernegrunnlaget for dette området også.

Min forståelse er at planene i disse fjellområdene i Buskerud strider mot nasjonale føringer om at det ikke skal bygges i slike områder, de strider mot allmennhetens muligheter til å drive et enkelt friluftsliv og reduserer muligheten til å oppleve stillhet og urørt fjellnatur, og de vil utløse stor press på lokal utbygging av tilknyttet infrastruktur som vei, kloakk mm. Jegvil derfor gjerne spørre fylkesordføreren hva som er ønskelig utvikling rundt de resterende fjellområdene i Buskerud og hvilken rolle fylkeskommunen skal spille.

Konkrete spørsmål:

1. Fra Saksprotokollen fra Flå kommune fremgår det at de ikke har fulgt henstillingen fra fylkesmannen og deretter rådmannen angående noen områder/ arealer til hytteformål. Fylkesmannen fremmet ikke innsigelse til arealbruken, men brukte ordsom «sterkt fraråde». To områder ble tatt ut i siste runde, men likevel er planene fortsatt heftige men innsigelse er ikke et mulig virkemiddel nå. - Vil fylkesordfører vurdere å bruke politiske virkemidler overfor kommunen for å gripe inn og stanse utbyggingen?

2. Organisasjonene som har engasjert seg er mest kritiske til det også fylkesmannen er kritiske til. Fylkeskommunen har egne verktøy for å ta en større rolle i slike sammenheng. - Hvordan stiller fylkesordføreren seg til at fylket tar et større regionalt ansvar i å følge opp lokal arealplanlegging f.eks. gjennom aktivt å bruke våre regionale planer (her areal og transportplan)?

3. Har vi tall og oversikt over utviklingen på dette feltet i Buskerud og hva vet vi om fotavtrykket den planlagte hyttebyggingen og dens ringvirkninger (tilhørende infrastruktur/aktivitet) vil generere? Med andre ord, hva er status av den samlede belastningen av hyttebygging i Buskerud og er dette en utvikling som kan fortsette?

4. Vil fylkesordføreren vurdere en regional plan for hyttebygging som sikrer at hensyn til samla belastning og naturmangfold er ivaretatt i Buskerud?

 

Video fra behandling av saken


Publisert 27. april 2016, oppdatert 8. september 2016.