Fylkestinget behandler sak om fylket Viken

28. november er det ekstraordinært fylkesting om etableringen av Viken fylkeskommune.

Fra 2020 skal Norge bestå av  11 fylker inkludert Oslo.
Et av de fylkene blir Viken - der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere et nytt fylke med 1,2 millioner innbyggere.
Arbeidet med sammenslåingen er i gang og i løpet av november og desember skal de tre fylkestingene ta stilling til flere forslag som ligger på bordet. Blant annet navn, lokalisering av kontorer og arbeidsplasser og styringsmodell.
Tirsdag 28. november er det ekstraordinært fylkesting i Buskerud i forbindelse med etableringen av Viken fylkeskommune.
Forslag til vedtak:
1.   Stortinget bør fastsette «Viken» som navn på det nye fylket, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus.
2.   kongelig resolusjon bør det fastsettes at Fylkestinget i Viken skal ha 87 medlemmer.
3.   I kongelig resolusjon bør det fastsettes at fellesnemnda består av 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus.
4.      Felles revisor for Østfold og Akershus fylkeskommuner velges som revisor for fellesnemnda.
5.      Fylkestinget gir fellesnemnda fullmakt til å oppnevne partssammensatt utvalg.
6.      Vedlagte utkast til reglement for fellesnemnda vedtas.
7.      Fylkestinget slutter seg til at Viken fylkeskommune får en parlamentarisk styreform. Den endelige beslutningen foretas av fylkestinget i Viken, jf. kommunelovens §18. Det skal, etter innføring av parlamentarisk styringsform, legges vekt på nøkternhet, åpenhet, gode vilkår for opposisjon og posisjon, samt et aktivt fylkesting.
8.      Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner. Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.
Fylkestinget i Akerhus behandlet likelyde sak i sitt møte 20. november, mens Østfold fylkeskommune skal gjøre vedtak i saken 6. desember.

Publisert 24. november 2017, oppdatert 24. november 2017.