Møtte regionpolitikerne: Samferdselsministeren ønsker sterkere involvering

Nasjonal transportplan 2022-2033: Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk innspill fra Viken og Innlandet fylkeskommuner og Oslo kommune.

Samferdselsministeren er denne våren på en runde der han besøker de ulike regionene for å høre hva de ser på som de største samferdselsutfordringene i dag og i framtiden.

- Vi er i gang med arbeidet med ny Nasjonal transportplan og det fordrer at vi klarer å involvere de nye fylkene sterkere enn vi har gjort tidligere,sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Fremskrittspartiet).

Tirsdag var turen kommet til Viken fylkeskommune (Akershus, Buskerud, Østfold) og Innlandet (Oppland og Hedmark) og Oslo kommune.

NTP 2022-2033 Invitasjon til møte om utfordringer 

Politikere

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold blir fra 1. januar Viken fylkeskommune.

Fellesnemnda for Viken har tidligere poengtert at de ønsker en forutsigbar fremdriftsplan som gir regionen tilstrekkelig tid til god involvering og dialog med kommunene.

- De utfordringene som løftes frem fra Viken er hovedsakelig dagens utfordringer. Disse er imidlertid av en slik karakter at de i fremtiden raskt vil øke i omfang, hvis de ikke blir håndtert, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Arbeiderpartiet) og medlem av fellesnemnda.

- For eksempel vil ytterligere befolkningsvekst og urbanisering i hele Viken i fremtiden i enda større grad utfordre nasjonale og regionale null-vekst mål og klimamål, sier Ryberg.

Viken ønsker å løfte frem prioriterte utfordringer:

  • Klimamål og befolkningsvekst i byområdene
  • Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene
  • Trafikksikkerhet
  • Utvikling av fremtidens mobilitet

FNs bærekraftsmål

Utfordringer knyttet til klima og befolkningsvekst i byområdene løftes høyt i Viken. Viken fellesnemd har vedtatt at FN's bærekraftsmål skal legges som en premiss for Viken fylkeskommune.

Byområdene løftes frem fordi tiltak her vil gi størst effekt på klimagassutslippene.

Over halvparten av klimagassutslippene kommer fra transportsektoren, med størst andel fra personbiltrafikken.

Personbiltrafikken øker, og den øker betydelig mer enn befolkningsveksten. Selv om andelen kjøretøy med klimavennlig drivstoff er økende, er det utfordrende å oppnå målsettingene om reduksjon av klimagassutslipp.

Det er mange og store byområder i Viken. Disse står foran en fortsatt kraftig befolkningsvekst.

Dagens og fremtidens samferdselsutfordringer er i stor grad knyttet til hvordan denne utviklingen skal håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte.

For å redusere klimagassutslippene har de tre fylkene som mål at trafikkveksten i byområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

- Hovedutfordringen er å tilrettelegge slik at dette er mulig å gjennomføre, sier Ryberg.

Samferdselsministeren sier de er avhengig av å ha en god dialog med fylkene, og lover at han skal ta med seg innspillene videre.

- Fylkene skal være en regional utviklingsaktør, de har ansvar for fylkesvegnettet og de har en viktig del av kollektivtilbudet, understreker Dale.

Møtene med fylkene danner grunnlaget for den videre arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP).

- Vi har nå jevnlige møter. Det gjør vi fordi vi ønsker å høre om deres samferdselsutfordringer, så vil vi komme tilbake for å få dem til å gjøre reelle prioriteringer, så jeg håper at vi skal få til god involvering også i tiden fremover, sier samferdselsministeren. 


Publisert 29. mai 2019, oppdatert 29. mai 2019.