Viken-ordførere fornøyd med forslag til nye oppgaver

Fylkeskommunene bør få flere oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging.

Torsdag formiddag overleverte ekspertutvalget rapporten desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Ekspertutvalget har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

Forslagene er gode, mener de tre fylkesordførerne som leder arbeidet med nye Viken fylkeskommune.

- Jeg synes ekspertutvalget er offensive og de har hørt på hva som er kommet fra et samlet fylkesordførerkollegium i landet.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

- Dette setter en god standard for hva et stort og krafullt fylke som Viken kan gjøre for innbyggerne, fortsetter Ryberg.

- Nye Viken fylkeskommune vil få betydelig større oppgaver innenfor flere felt, og det hilser vi velkommen! sier Ryberg.

- Vi er glade for at ekspertutvalget har sett, og argumenterer godt for, at fylkeskommunene må få langt flere og større oppgaver ut fra et regionalt helhetssyn. Vi er også fornøyd med at utvalget langt på vei deler vårt syn på hvilke typer oppgaver det er naturlig for fylkeskommunene å ha. Samtidig vet vi at denne typen forslag vil mobilisere motkrefter, sier fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold.

- Forslagene fra ekspertutvalget vil gi bedre muligheter for å se ting i sammenheng, som den sektoriserte staten vanskelig kan håndtere. Det betyr en mer helhetlig samfunnsutviklerrolle, som fylkeskommunene er rede til å ta, sier fylkesordfører Anette Solli i Akershus.

De tre fylkene er som kjent i gang med arbeidet med å bygge den nye fylkeskommunen Viken.

Ekspertutvalgets rapport overlvering
Leder i ekspertutvalget for regionreformen, Terje P. Hagen, overleverte torsdag rapporten til kommunal- og moderninseringsminister Monica Mæland.

Ekspertutvalget mener blant annet at fylkeskommunene bør overta oppgaver innen følgende områder:

Næring, kompetanse, integrering

Flere oppgaver knyttet til næringsutvikling, forsking og innovasjon fra blant annet Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Siva (Selskapet for industrivekst).

Integrering av flyktninger, blant annet ved å overta flere oppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Får ansvaret for tilskudd til voksenopplæring fra Kompetanse Norge.

Samferdsel

Den regionale samfunnsutviklingen, blant annet gjennom å gjøre regionale planer mer forpliktende for staten.

Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter internt på Østlandet. Viken blir, på grunn av sin befolkningsstørrelse, en av tre fylkeskommuner som får dette oppdraget.

Kultur og kulturminnevern

Overta samtlige kulturinstitusjoner med regionalt nedslagsfelt innenfor musikk, scenekunst og opera som i dag ligger til kulturdepartementet.
Overta flertallet av muséene

Klima, miljø og naturressurser

Forvaltningsoppgaver knyttet til klima-, miljø- og landbruk fra Fylkesmannen.
Relevante tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Miljødirektoratet

Helse og levekår

Overta ansvaret for barnevernsinstitusjoner og fosterhjem, samt familievernet, som i dag ligger i Bufetat.


Publisert 1. februar 2018, oppdatert 1. februar 2018.