Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020

Høringsfrist 11. november 2016.

Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 er lagt ut til offentlig ettersyn og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 7-2.

Regionale utviklingstrekk

I forslag til regional planstrategi redegjøres det for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringene Buskerudsamfunnet står overfor. Det er fokusert på 3 hovedtemaer, med underliggende utfordringer.

Hovedtemaene og utfordringene er ikke altomfattende, men skal vise sentrale utviklingstrekk ogutfordringer i Buskerud, som det er viktig å ha et fokus på i et langsiktig perspektiv. Disse er:

1. Befolkningsutvikling og vekst
    - befolkningsvekst i sentrale områder og stagnasjon i distriktene
    - eldrebølge, og svak vekst i barne- og ungdomskullene
    - boligstrukturen er ikke i samsvar med husholdningsstrukturen

2. Næringsutvikling, levekår og folkehelse
    - variert næringsliv, men ensidig i enkelte regioner
    - utdanningsnivå under landsgjennomsnittet
    - store variasjoner i levekår og utdanning innad i fylket

3. Miljø, areal og transport
    - hovedandelen og økning av klimagassutslipp i Buskerud kommer fra biltrafikk
    - byspredning, gjennom bolig- og næringsutvikling
    - arealkonflikter, knyttet til dyrka mark og naturressurser

Planbehov 2017-2020

I forslag til regional planstrategi fremgår hvilke regionale planer som foreslås for Buskerud. I perioden 2017-2020 foreslås følgende endringer:

  • En ny regional plan utarbeides; Regional plan for Ringeriksregionen
  • Regional delplan for reiselivet «Først mot fremtiden» 2010-2016 videreføres ikke
  • Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025 videreføres ikke
  • De tre regionale planene for vannforvaltning i vannregionene Glomma, Sogn og Fjordane og Vest-Viken rulleres
  • Regional plan for Hardangervidda 2011-2025 rulleres

Kontaktinformasjon, høringsadresse og høringsfrist

Innspill og merknader sendes til Buskerud fylkeskommune innen 11. november 2016 på e-post til vårt postmottak på postm...@bfk.no eller pr. post til

Buskerud fylkeskommune
Postboks 3563
3007 Drammen

Spørsmål i høringsperioden kan rettes til

Tron Myrén, tron....@bfk.no eller på tlf. 32 80 87 14
Hilde Reine, hilde....@bfk.no eller på tlf. 32 80 86 61


Publisert 10. oktober 2016, oppdatert 10. desember 2018.