Dette mener toppkandidatene

Ved fylkestingsvalget i Buskerud stiller 331 personer til valg. Det skal velges 43 representanter til fylkestinget.

  • Av Carsten Øhrn

Vi har bedt toppkandidatene på de listene som stiller til valg i Buskerud om å svare på tre spørsmål om politikk i Buskerud fylkeskommune.

Politikerne fikk anledning til å bruke rundt 250 tegn per svar. Her er deres svar:

 

Roger Ryberg

Roger Ryberg (født 1952, Hurum) Arbeiderpartiet

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Økt satsing på yrkesfag og lærlingeordningen. Tettere samarbeid med næringslivet om læringsarenaer. Elever skal garanteres skoleplass ut hele utdanningsløpet på den skolen de starter. Styrket bemanning, økt kompetanse samt etter- og videreutdanning av lærere.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Sterkere satsing på kollektivtrafikken. Gi kollektivtrafikken prioritet. Sømløse billetter, også over fylkesgrensene. Buss og tog ses i sammenheng. Flere parkeringsplasser for pendlere. Hyppigere avganger. Politikerne tettere på kollektivtrafikken.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Sørge for at et aktivt kulturliv gir gode opplevelser i hele fylket. Gjeninnføre kulturkortet for ungdom og ordningen med fylkeskunstner. Fortsatt betydelig satsing på museene og festivalene, skisprinten i Drammen og skiflyging i Vikersundbakken.

Stig Andersen

Stig Andersen (født 1970, Røyken) Demokratene i Norge

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Motivasjon er nøkkelen og lærere burde få undervisning i dette. Mer innholdsrik og spennende timeplan. Oppdelingsprogram der man kan velge fag som passer best til egen karriere Endre krav for utdannelser og justere etter nye kriterier basert på faktisk karriere.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Tilbud og pris justeres så folk får lyst til å bruke kollektivt. Sone-strukturen er ikke oppdelt etter strekning, noe som gir store kostnader for noen. Krav til ruter som er raskere. Utbygging av p-muligheter ved knutepunkter må bli bedre og gratis.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Norsk kultur skal ha prioritet. Satse på kultur som har stor allmenn interesse. Kjerneområder er festivaler, kulturarenaer og film/teater.

Lavrans Kierulf

Lavrans Kierulf (født 1983, Drammen) Fremskrittspartiet

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Vi må gjøre spesielt yrkesfagene mer interessante med mer praksis og mindre teori. Det bør også legges mer til rette for at noen bør få muligheten til å jobbe litt før de begynner på videregående. Ikke alle er umiddelbart klare for VGS rett etter grunnskolen.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Hyppigere avganger på de mest trafikkerte rutene bør prioriteres. Det bør også sikres et godt kollektivtilbud i hele fylket, ikke bare i byområdene. FrP vil også opprettholde og videreutvikle rabattordninger som eksempelvis ungdomskortet.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

FrP mener fylkeskommunen bør prioritere prosjektstøtte fremfor rammeavtaler. Bevaring av kulturarven er viktig. FrP vil også prioritere idretten da de utfører et viktig arbeid med tanke på folkehelse.

Rune Kjølstad

Rune Kjølstad (født 1962, Røyken) Høyre

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Fortsette foregangsarbeidet ved Arbeidsinstituttet, tiltak som Ny Giv, styrke Mobbeombudsfunksjonen. Videreutvikle Kunnskapsskolen. Gjenreise yrkesfagenes stolthet. Tilpasset opplæring for alle. Profesjonelle og motiverte lærere som løfter elevene og skolen.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Må være enkelt og bekvemt å reise kollektivt. Øke bruk av kollektivtransport ved å satse på pendlerparkering, kvalitet, hyppige avganger, akseptabel pris og utvide samarbeid/sammenslåing med Ruter. Åpne opp for flere private aktører i bussmarkedet.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Lokale initiativ skal få muligheter til å blomstre . Støtte de som ønsker å skape nye kulturarenaer. Bli landets fremste idrettsfylke. Sikre bredde og gi organisert og uorganisert idrett gode rammebetingelser. Flere idrettslinjer med studiespesialisering.

Trond Johansen

Trond Johansen (født 1953, Drammen) Kristelig Folkeparti

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Styrke satsningen «Kunnskapsskolen i Buskerud». Vekt på økt læringsutbytte, mobbeombud, skolehelsetjeneste, rådgivningstjeneste, kompetanseheving for lærere, ekstra tiltak i overgang ungdom-/vgs, fleksible skoleløp og økt satsning på fagopplæring.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Det skal være enkelt og attraktivt å reise kollektivt. Bussene må prioriteres i byområder på bekostning av fremkommelighet for bilen. Bybane på hjul i Drammensområdet. Budsjettet må økes og vi aksepterer at dette kan finansieres gjennom et bomring-system.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Kulturlandskap og reiseliv er helt avgjørende for distriktene i Buskerud. Fylkeskommunen må støtte opp om alle tiltak som sikrer vekst og utvikling av hele fylket. KrF mener det er viktig å samspille med frivilligheten for å bidra til gode lokalsamfunn. 

Arvid Simensen

Arvid Simensen (født 1952, Nedre Eiker) Kystpartiet

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Opprettelse av flere lærlingplasser i tillegg til et bredere opplæringstilbud for yrkesfagene.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Billigere og reise. Gi bedre kollektive tilbud til små lokalsamfunn for å opprettholde bosetting og arbeid.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Støtte opp om de lokale kulturtilbud ute i mindre sentrale strøk. Det er viktig at lokale miljøer også får gode kulturelle tilbud i form av revyer, sang og musikk.

Hanne Lisa Matt

Hanne Lisa Matt (født 1979, Røyken) Miljøpartiet De Grønne

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Prioritere lærernes tid til undervisning og elevoppfølging. Adskilte sosialrådgivere og yrkesveiledere. Stimulere kloke hender og hoder; praktisk undervisning, samarbeid med nærmiljøet og bedrifter, flere lærling- og praksisplasser. Yrkesfag trenger et statusløft.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Kollektivt og sykkel må ha forrang, by- og arealplanlegging og privatbil må vike. Rimelige billetter, buss og tog må korrespondere. Flere avganger i utkanter og bedre sykkelveinett rundt byene som kan frigjøre kollektivtransportkapasitet for distriktene.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Kortreiste kunst- og kultur som styrker nærmiljøet og øker lokal tilhørighet, særlig for barn og unge. Vi må sørge for at ikke all fritid koster penger og slå ring om spontan og ikke organisert initiativ. Prioritere en scene for symfonisk musikk i Drammen.

Trygve Bjellerås-Strysse

Trygve Bjellerås-Strysse (født 1948, Drammen) Partiet De Kristne

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Gjøre læring spennende og interessant! Større fokus på praktiske oppgaver. Rik tilgang på frukt og vann. Dedikerte faglærere hvor lærerne kan få jobbe med sitt fag med dedikert kontorpersonale som avlaster lærerne slik at de får full fokus på elevene.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Vesentlig rimeligere priser, samt økt tilgjengelighet. Dette kan muliggjøres ved å hente kompensert støtte fra øvrige innsamlede veimidler og ulike fond.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i
Buskerud?

Fokus på barn og unge, spesielt innen sport og utendørs aktiviteter. Vinter, som sommer sport, breddeidrett, samt motorsport a la motorsenteret som før var et unikt og populært tilbud til Drammens ungdommer.

Magnhild Nilsen

Magnhild Nilsen (født 1982, Røyken) Rødt

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Den praktiske delen av yrkesfag må styrkes. Rødt er for en desentralisert videregående skole. Bygg gratis hybelhus for borteboerne, der det er mulig. Antall lærere må økes, og byråkrati kuttes. Lærerkreftene kan brukes til undervisning og oppfølging av elevene.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Kollektivtransport skal være lett tilgjengelig og gratis – eller billigere. I tettbygde strøk må det bygges ut til et nivå som gjør bil overflødig til dagligdagse reiser. Det må være et reelt alternativ også for ungdom og de som jobber ubekvemme arbeidstider.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Vi vil løfte lag og foreninger som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge. Det betyr blant annet idrettsorganisasjoner, musikk og korps. Vi vil styrke den kulturelle skolesekken og øke bevilgningene til folkemusikkmiljøet i fylket.

Olav Skinnes

Olav Skinnes (født 1957, Krødsherad) Senterpartiet

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Mer individuell oppfølging av elvene. Tilpasset undervisning slik at hver elev får et tilbud tilpasset sine behov. Vi må ha Nok lærere som er godt kvalifiserte slik at klassestørrelsene ikke blir for store og slik at undervisningen blir av høy kvalitet.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Det må opprettes et kollektivtilbud, noe som er fraværende i mange kommuner. Der det ikke er befolkningsgrunnlag vil vi ha en drosje for buss-løsning. Vi ønsker en annen organisering av Brakar med direkte folkevalgt kontroll, i tett samarbeid med kommunene.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Vi ønsker å styrke kultursatsingen i hver enkelt kommune. Kommunene må selv styre bruken av fylkeskommunale kulturmidler i samarbeid med Bfk.

Lena Reitan

Lena Reitan (født 1982, Nedre Eiker) Sosialistisk Venstreparti

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Avvikle ordningen med fritt skolevalg. Fellesfag og linjefag på yrkesfaglige linjer må bli mer praktiske og gjøre det mulig å veksle mellom skole og læretid fra første året. Oppfølging av elever med fravær, nærværkoordinator på alle skoler.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Flere avganger, bedre samspill ved overganger og billigere priser. Det må bli et samarbeid mellom kollektivtrafikken på tvers av regioner og transportformer. Målet til SV er et felles billettsystem for hele Østlandet med både buss og bane integrert.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Sikre alle tilgang til et mangfoldig kulturtilbud gjennom fysisk tilgjengelighet og rimelige priser. Lage en strategi for at det mangfoldige kulturfylket også kan fremstå helhetlig, ved å formidle kulturuttrykk opp og ned og på tvers av fylket.

Anders Wengen 

Anders Wengen (født 1976, Drammen) Venstre

1. Hva skal til for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Buskerud?

Mer tillit til lærerne og ressurser til å følge opp enkeltelever tettere med individuelt tilpassede mål og god tilrettelegging. Bedre rådgivning, større fleksibilitet og en mer praktisk orientert skole.

2. Hva mener du bør gjøres for at flere i Buskerud reiser kollektivt?

Det må på plass dedikerte felt for buss på de viktigste veiene i byene. I Drammen bør deler av dette komme som bybane. Koordineringen og regulariteten må bedres i hele fylket. Det innebærer omprioritering av midler fra andre samferdselstiltak.

3. Hvilke områder innenfor kultur vil du være med på å gi et løft i Buskerud?

Bibliotek, museer og kulturminnevern er satsingsområder for Venstre. I tillegg ønsker vi å få etablert en søkbar pott for utviklingsprosjekter for alle kulturuttrykk. Kulturnæringer er viktig, men ligger i næringssatsingen og ikke under kultur.

Alle de 13 toppkandidtatene fikk anledning til å svare på spørsmål.


Publisert 18. august 2015, oppdatert 31. august 2015.