Om Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting i Buskerud forkortes BUFT, og er et politisk medvirkningsorgan som jobber for og med ungdom fra 14-24 år i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

BUFT

BUFT jobber både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og partipolitisk uavhengig. I Ungdommens Fylkesting kan det stille 2 representanter fra hver kommune, totalt 42 medlemmer. BUFT skal fremme ungdommens meninger i saker som angår ungdom og for å skape et naturlig bindeledd mellom ungdom, fylkespolitikerne og fylkesadmistrasjonen. 

Buskerud fylkeskommune startet sin satsing på ungdomsarbeid med ungdomskonferansen "Respekt" i Drammen 15. september 2010. I etterkant av konferansen ble Buskerud Ungdomsgruppe (BUG) etablert og bestod av representanter fra kommunale ungdomsråd i fylket. BUG fungerte etter hvert som interimsstyre i det som i dag er Buskerud Ungdommens fylkesting (BUFT).

Buskerud Ungdommens Fylkesting skal sørge for at ungdom i fylket har en reell medvirkning i saker som angår dem. Dette skal sørges for både gjennom at BUFT fungerer som et høringsorgan for politikerne, men også ved at ungdommene kan ta opp egne politiske saker og legge disse frem for hovedutvalgene.

Politisk ungdomsmedvirkning er forankret i FNs barnekonvensjon artikkel 12 der det står at barn skal høres i de saker som angår dem og at deres mening skal tillegges vekt.

Det ble vedtatt en handlingsplan med fem områder der BUFT skal engasjere seg spesielt. Det ble også valgt et styre fra Buskeruds seks regioner. Styret skal følge opp de fem hovedområdene i handlingsplanen. Disse områdene er folkehelse og miljø, Kultur, skole og utdanning, internasjonalt og samferdsel. 

  • Leder Jørgen Wear – Vestviken
  • Nestleder Live Bendiksby - Midtfylket
  • Sekretær Mari Opheim Berg – Hallingdal
  • Mads Vejlgaard Evensen – Ringerike
  • Vetle Olsen-Ryum – Drammensregionen
  • Jacob Sand Kruse – Kongsbergregionen  

 

Hvert årsmøte blir det valgt et ungdomspanel bestående av 9 ungdommer fra BUFT i tillegg til styrets 6 medlemmer. Panelet skal fungere som en arbeidsgruppe gjennom det kommende året.

Det er opp til den enkelte kommune hvordan representanten velges, men det anbefales at dette skjer gjennom et lokalt medvirkningsorgan i de kommunene dette finnes. Hvis det ikke finnes et slikt medvirkningsorgan i din kommune, og du kunne tenke deg å delta i BUFT, kan du ta kontakt med kommunen der du bor. Trenger du hjelp til dette kan du også ta kontakt med ungdomskoordinator i Buskerud fylkeskommune, Rina K. Yamamoto.


Publisert 29. oktober 2013, oppdatert 27. juni 2016.