Ungdommens fylkesting

Fylkeskommunen tilrettelegger for at ungdom i større grad skal få mulighet til å bli hørt i saker som angår dem. Derfor er det viktig at Buskerud-ungdommen deltar i politikkutforming på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune startet sin satsning på ungdomsarbeid med ungdomskonferansen "Respekt" i Drammen 15. september 2010.  I etterkant av konferansen ble Buskerud Ungdomsgruppe (BUG) etablert og bestod av representanter fra kommunale ungdomsråd i fylket.

BUG fungerte etter hvert som interimsstyre i det som i dag er Buskerud Ungdommens fylkesting (BUFT). 

BUFT skal være et viktig medvirkningsorgan og vil blant annet arbeide for videreutvikling av ungdomsdemokratiet i fylket, og gi innspill til politikerne i saker som angår barn og unge. Politisk ungdomsmedvirkning er forankret i FNs barnekonvensjon artikkel 12 der det står at barn skal høres i de saker som angår dem og at deres mening skal tillegges vekt. Følg BUFT på Facebook.

Buskerud er også representert i Nasjonalt Ungdomspanel (NUP) ved Oda Lien. NUP ble opprettet som et interimsstyre i forbindelse med Ungdommens Nasjonalforsamling (UNF) høsten 2010. Dette var den første nasjonale samlingen i sitt slag, og ungdom fra nesten alle landets fylker deltok. Les mer om NUP og UNF.

Fra 2012 har det vært arrangert Ungdommens Storting (UST) i regi av Stortinget. Her får ungdom fra hele landet fremme ungdomsrelaterte saker av nasjonal interesse. Buskerud Ungdommens Fylkesting får stille med en representant. 

 

Aktuelt

Publisert 29. oktober 2013, oppdatert 27. juni 2016.