Definisjoner og begrep

Definisjoner og begrep som brukes i forbindelse med folkehelse.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Helse
Professor Peter f. Hjort definerer helse som ”å ha overskudd i forhold til hverdagens krav” (Hjort 1982). Man kan ha en sykdom i medisinsk forstand, men allikevel oppfatte egen helse som god. 

Folkehelse
Folkehelse handler om befolkningens helse på gruppenivå, og påvirkes av de levekår som bidrar til å fremme eller hemme god helse i befolkningen. Eksempelvis boligforhold, økonomi, utdannings- og arbeidsmuligheter, helse- og velferdstilbud, sosial tilhørighet, ytre miljø og levevaner.

Folkehelsearbeid
”Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse” (St.meld. nr. 16 (2002 – 2003); Resept for et sunnere Norge). Folkehelsearbeidet er sektorovergripende med sikte på å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, og tiltak for å utvikle samfunn som legger til rette for en sunn livsstil og som fremmer fellesskap, trygghet og medvirkning for den enkelte. ” I folkehelsearbeidet retter strategiene seg mot hele befolkningen. I tillegg til helsesektorens innsatser, ligger påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer” (St.meld. 47 (2008-2009); Samhandlingsreformen).

Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet – det helsefremmende og det sykdoms- og skadeforebyggende.

Helsefremmende arbeid er definert som "den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse" (Ottawa-charteret; WHO, 1986 ). Dette arbeidet har fem hovedstrategier:

 • føre helsefremmende politikk
 • skape støttende miljøer for helse og utvikling
 • styrke lokalsamfunnets muligheter og evne til å handle
 • utvikle personlige ferdigheter som setter folk i stand til å gjøre valg som fremmer helsen
 • styrke helsetjenestens forebyggende helsearbeid


Forebyggende arbeid
dreier seg om tiltak som skal forhindre at sykdom eller skade oppstår. Dette omfatter sykdoms-, skade- og problemforebyggende tiltak. Forebyggende tiltak baseres på kunnskap om mennesker med sykdommer, skader eller problemer. Kunnskapen benyttes for å avdekke risikofaktorer og iverksette tiltak for å forhindre at andre får samme type sykdom, skade eller problem (NOU 1991:10; Flere gode leveår for alle).

Partnerskap for folkehelse
Partnerskap tar utgangspunkt i likeverdighet, klare avtaler og tydelige, gjensidige forventninger og forpliktelser. For folkehelsearbeidet innebærer dette alliansebygging både mellom ulike offentlige etater, og mellom offentlige instanser, det frivillige Norge og næringslivet (St.meld. nr. 16 (2002-2003); Resept for et sunnere Norge).

Lavterskeltilbud
Det eksisterer ulike definisjoner og tilnærminger til begrepet lavterskeltilbud. Dette er noen kjennetegn:

 • Gi direkte hjelp uten henvisning, venting og langsaksbehandlingstid
 • Kan oppsøkes av brukere utenbetalingsevne
 • Være tilgjengelig for alle
 • Kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en "los" videre i systemet for brukere, pårørende, familier, nettverk oglokalmiljø
 • Inneholde personell med kompetanse til å oppfylletjenestens formål
 • Ha åpningstid tilpasset målgrupper ogformål
 • Høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerensønsker/behov
 • Fremstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig ogtillitsvekkende sted for innbyggerne å benytte.


Kilde: «Psykologer i kommunene -barrierer og tiltak for økt rekruttering» (IS-1565) Helsedir 

Friskliv
Friskliv er tiltak innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk hvor målet er
å gjøre det enklere for enkeltpersoner (0-100 år) eller grupper i befolkningen å ta helsemessig
gode valg.


Publisert 25. juni 2012, oppdatert 21. februar 2013.