Skole

Skole er en viktig folkehelsearena, både i forhold til utjevning av sosiale forskjeller i helse - men også som arena for å skape trivsel og mestring.

Utdanningsnivå er i dag regnet som den faktoren som best forklarer sosiale forskjeller i helse. Jevnt over kommer de med høyere utdanning bedre ut i forhold til både sykdom og dødelighet. Levealderen har økt for de fleste utdanningsgruppene de siste årene, men den har økt mest i grupper med lang utdanning.

Lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet

Buskerud har en noe høyere andel av befolkningen grunnskole som høyeste utdanningsnivå, sammenlignet med resten av landet. Innenfor høyere utdanning ligger Buskerud på 9. plass sammenlignet med andre fylker i landet, men altså noe lavere enn landsgjennomsnittet. Den største variasjon mellom kommunene finner man innenfor høyere utdanning, hvor forskjellen mellom topp og bunn er på 21 prosentpoeng, dernest innenfor grunnskolenivået hvor 16 prosentpoeng utgjør avstanden mellom kommunene med høyest og lavest andel.

Skole er en viktig folkehelsearena

Videregående opplæring er en sentral arena i folkehelsearbeidet. Det er spesielt viktig at skolen legger til rette for å skape et godt læringsmiljø med fokus på mestring, trivsel og læring. I tillegg vet vi at sunt kosthold og fysisk aktivitet gir økt utholdenhet, konsentrasjon og trivsel, som videre fører til større faglig utbytte for elevene.

Økt andel ungdommer som fullfører og består videregående opplæring

De siste årene har det vært en positiv utvikling i andel ungdommer som fullfører og består videregående opplæring, og man nærmer seg nå landsnivået i andelen ungdommer som gjennomfører videregående opplæring i Buskerud.

Trivsel og læringsmiljø

Skoler som har et godt og trygt læringsmiljø og gode relasjoner mellom elev og  lærer, har lav forekomst av mobbing, vold og seksuell trakassering.  Hele 93 prosent av undommene i Buskerud oppgir i Ungdata-undersøkelsen for 2017 at de trives på skolen, noe som er på linje med tilsvarende tall for landet. Det er derimot stor variasjon mellom kommunene (se figur under).

Andelen som trives på skolen

Kilde: Ung i Buskerud 2017 - andel ungdomskoleelever som er litt eller helt enig i at de trives på skolen


Publisert 12. mars 2018, oppdatert 14. mars 2018.