Ofte stilte spørsmål om folkehelse

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Finnes det statistikk om folkehelsen i Buskerud? 

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for alle fylker i Norge, og oppdaterer disse en gang i året. På samme nettsted er det mulig å finne folkehelseprofiler for alle kommunene i Buskerud. Se Folkehelseinstituttet - Kommunehelsa og folkehelseprofiler. Fylkeskommunen har også egen statistikk

Hva gjør fylkeskommunen for å bedre folkehelsen i Buskerud?

Alle fylkeskommuner har et lovpålagt ansvar for folkehelsearbeidet. Dette ansvaret innebærer:

 • Å fremme folkehelse i sin egen virksomhet. Både som tjenesteyter, i forvaltning, planlegging og i sitt arbeid med regional utvikling. Videregående opplæring er en sentral arena for folkehelsearbeid. Utdanning er i seg selv en påvirkningsfaktor for helse.
 • Å være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet regionalt og lokalt. Samt jobbe for at aktørene i dette arbeidet skal samarbeide på tvers av sektorer og fag.
 • Å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket, og over hvilke påvirkningsfaktorer som har betydning for folkehelsearbeidet i både kommune og fylkeskommune.
 • Å understøtte kommunenes folkehelsearbeid
 • Fylkeskommunen har vedtatt en strategi for folkehelse i Buskerud

Gjør fylkeskommunen noe for at befolkningen i Buskerud skal få et bedre kosthold? 

Fylkeskommunen har vedtatt satsing på sunne kantiner i de videregående skolene. Fylkeskommunen driver et kantinenettverk for de videregående skolene og gir årlig støtte til utvikling av sunne kantiner. "Fiskesprell" er et prosjekt som fylkeskommunen støtter "Fiskesprell" er et kostholdsprosjekt med mål om økt bruk av fisk og sjømat i barnehager og skoler. Gjennom Fiskesprell får ansatte i barnehager råd og tips om hvordan sjømat kan tilberedes og presenteres på barnas premisser. 

Hva kan fylkeskommunen gjøre for å få flere i fysisk aktivitet? 

Fylkeskommunen kan påvirke kommuneplanene slik at de tar hensyn til muligheter for fysisk aktivitet i bo- og nærmiljø. Fylkeskommunen har også ulike stimuleringsordninger, som friluftsliv, spillemiddelordning og lavterskeltilskudd til fysisk aktivitet for barn og unge. Dermed er fylkeskommunen en viktig aktør for øke omfanget av idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Samarbeider Buskerud fylkeskommune med frivillige organisasjoner innen folkehelse? 

Fylkeskommune har inngått partnerskapsavtaler med flere frivillige organisasjoner. Generelle prinsipper for samarbeidet er at organisasjonens ordinære virksomhet er sammenfallende med formålet i folkehelseloven, både i kraft av de aktiviteter som organisasjonen bidrar med og ved at det gir egenverdi for den enkelte å engasjere seg frivillig. (Helse- og omsorgsdepartementet I-6/2011) Organisasjonens ordinære virksomhet skal i størst mulig grad støtte opp om, og forsterke overordnet fylkeskommunal politikk og prioriterte områder. Det skal derfor prioriteres organisasjoner som støtter opp om mål i vedtatte regionale planer og strategier.

Følgende organisasjoner/organisasjonsledd prioriteres partnerskapsavtale:

 • Organisasjoners regionale ledd i Buskerud
 • Organisasjoner med regionalt ledd sammen med flere fylker hvor Buskerud er ett av fylkene
 • Organisasjoner med regionalt ledd som favner over flere kommuner

Organisasjoner som prioriteres har sitt hovedformål og sin hovedaktivitet innen:

 • Kultur
 • Idrett og fysisk aktivitet
 • Friluftsliv
 • Sosialt arbeid
 • Inkludering

Organisasjoner som ikke prioriteres:

 • Politiske organisasjoner
 • Bruker- og pasientorganisasjoner
 • Tros- og livssynsorganisasjoner

Organisasjonene skal i utgangspunktet være:

 • medlemsbaserte med individuelle medlemskap
 • av allmenn interesse og tilgjengelighet for innbyggere i Buskerud
 • ikke kommersielle

Partnerskap for folkehelse med frivillige organisasjoner er et supplement til innsatsen fra det offentlige. Frivillige er viktige bidragsytere i det befolkningsrettede folkehelsearbeidet både gjennom de aktiviteter som organisasjonene bidrar med og ved at det gir egenverdi for den enkelte å engasjere seg frivillig. 


Publisert 8. november 2012, oppdatert 19. juni 2015.