Strategi for folkehelse 2010-2014

Buskerud fylkeskommune var blant de første fylkeskommunene i landet med en folkehelsestrategi. Strategiperioden er nå utøpt, og det er bestemt at det ikke blir en ny egen folkehelsestrategi. Folkehelsearbeid skal inngå i alle andre fylkekommunale planer.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Strategiperioden er nå utøpt, og det er bestemt at det ikke blir en ny egen folkehelsestrategi. Folkehelsearbeid skal inngå i alle andre fylkekommunale planer.

 

Arbeidet med å fremme god folkehelse er en viktige samfunnsoppgaver for fylkeskommunene, og ble en lovpålagt oppgave 1. januar 2010.

Buskerud fylkeskommune har i mange år hatt folkehelsearbeid høyt på agendaen, og var blant de første fylkene i landet med en egen strategi for å fremme gode levevaner blant innbyggerne.

Gode og aktive dager - for alle i Buskerud
Fylkestinget har gjennom regional planstrategi for Buskerud 2009-2012 pekt ut folkehelse som ett av åtte satsingsområder.

Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014” hadde visjonen ”gode og aktive dager - for alle i Buskerud” og var en omforent måte å peke ut satsingsområder på. Strategien skulle bidra til styring av kommunens, fylkeskommunens og eventuelt andre aktørers innsats innen folkehelse. 

Skaffe oversikt
I strategiperioden var det foreslått å konsentrere innsatsen om to utviklingsområder, og å sette i verk tiltak rettet mot aldersgruppen 13-23 år.

De to utviklingsområdene var:

  • Økt politisk og administrativt engasjement for folkehelse i egen kommune og fylkeskommune.
  • Fylkeskommunen og kommunene skal etablere og gjøre tilgjengelig oversikt over helsetilstanden i fylket og egen kommune, og de faktorer som påvirker denne. Fylkeskommunen skal identifisere og koordinere behov for innhenting av kunnskap på nye områder. (Fra 1. januar 2010 er det en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen å holde oversikt over helsetilstanden i fylket og å være pådriver i folkehelsearbeidet).


Ungdom i fokus
Bakgrunnen for at man la opp til å satse på ungdom er at gode vaner etableres i ungdommen, noe som har betydning for god helse hele livet.

”Ungdom er morgendagens arbeidstakere med de krav det stiller til sosiale ferdigheter, fysisk og mental helse. Å ha helse til å gjennomføre gode og aktive arbeidsdager som ung arbeidstaker er viktig både for den enkelte og for samfunnsøkonomien”, heter det i strategiforslaget.

Noen av målene i dette arbeidet vil være å:

  • Styrke det helsefremmende aspektet ved skolen gjennom utvikling av et miljø som fremmer mestring og læring.
  • Øke andelen ungdommer som fullfører videregående skole.
  • Gjøre skolehelsetjenesten til en tilgjengelig og integrert del av skolehverdagen.
  • Utforming av arealer for ferdsel og aktivitet skal muliggjøre og motivere til fysisk aktivitet.
  • Gi ungdom bedre grunnlag for gode levevaner.

Publisert 25. juni 2012, oppdatert 19. juni 2015.