Nærmiljøutvikling som fremmer folkehelse i Numedal

Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg deltar i et nasjonalt utviklingsarbeid med midler fra Helsedirektoratet, Buskerud fylkeskommune og kommunene i Numedal.

Hovedproblemstillinger for utviklingsarbeidet er: 

  • Hvordan kartlegge og identifisere nærmiljøkvaliteter gjennom medvirkning fra lokalbefolkningen? 
  • Hvordan understøtte prosesser som gjør at folk flest får økt innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø?

Effektmålene i utviklingsarbeidet er følgende:

  • Ha bidratt til gode nærmiljø og lokalsamfunn i Numedal som fremmer folkehelse.
  • Gjennom mer samordnet tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv ha bidratt til økt bosteds- og besøksattraktivitet i Numedal, ha styrket det frivillige arbeidet og gitt økt grunnlag for næringsutvikling.

Les mer om prosjektet 


Publisert 10. mars 2017, oppdatert 10. mars 2017.