SEFRAK

SEFRAK står for "Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge". Dette er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Registreringen ble gjennomført som feltarbeid i årene 1975-1995. Bygningene ble kartfestet, oppmålt og fotografert. I Finnmark ble bygninger bygd før 1945 registrerte, mens det for resten av landet ble registrert alle bygninger bygd før 1900. I alt er det registrert ca. 515.000 objekter i SEFRAK-registeret.

Et kulturhistorisk register over eldre hus

SEFRAK er først og fremst et kulturhistorisk register som har særlig verdi som kildemateriale for lokal historie. SEFRAK-registeret sier ikke noe om objektets verneverdi. At et hus er SEFRAK-registrert gir det ikke automatisk noen vernestatus. Det legger heller ikke spesielle restriksjoner på hva som kan gjøres med huset.

Det har gått fra 20 til 40 år siden registreringen ble foretatt, og mye kan også ha skjedd med husets eksteriør i denne perioden. Hvorvidt huset er verneverdig i dag, vurderes ut fra ulike vernekriterier, slik som husets alder, autentisitet, den sammenhengen det står i osv. Verneverdien må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette gjøres av fylkeskommunen.

Et hus kan også være vurdert til å ha verneverdi i forbindelse med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, eller være reguelert til bevaring etter plan- og bygnignsloven. Det er derfor viktig å ta kontakt med kommunen før en iverksetter tiltak.

Er huset mitt SEFRAK-registrert?

De fleste hus bygd fram til ca. 1900 er SEFRAK-registrert i vårt fylke. Flere av kommunene i Buskerud har fått skannet SEFRAK-skjemaene og gjort dem tilgjengelige på sine nettsider. Informasjonen er også tilgjengelig via Materikkelen. Dersom du eier en SEFRAK-registrert bygning, kan du kontakte kommunen og be om kopi av skjemaet.

Originalskjemaene ligger i fylkeskommunens arkiver, mens størstedelen av fotomaterialet er oppbevart ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 28. mai 2015.