Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket er valgt ut som et fellesprosjekt mellom landbruks- ogmiljøforvaltningen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Halfdanshaugen på Steinsletta i Hole kommune – en del av et kulturlandskap av nasjonal verdi
Halfdanshaugen på Steinsletta i Hole kommune – en del av et kulturlandskap av nasjonal verdi, foto Turid Kolstadløkken.

Disse ulike landskapene viser samspillet mellom menneskenes høsting og bruk av naturen gjennom generasjoner og de miljøverdier som har utviklet seg som følge av dette. Som følge av slik ressursbruk gjennom lang tid har det blitt satt fysiske spor i landskapet som veifar, steinmurer og bygninger og ikke minst har det oppstått særegne og svært artsrike naturtyper der vi kan oppleveet stort mangfold av plante- og dyrearter. Å stanse tap av biologisk mangfold innebærer blant annet å ta vare på slike jordbrukslandskap. Områdene inneholder både kulturhistoriske og biologiske verdier og er en kilde til kunnskap og opplevelse av vår felles natur- og kulturarv.

Regional forvaltning og kommuner samarbeider med grunneiere og brukere om å lage gode planer for forvaltning, skjøtsel og vedlikehold av natur- og kulturverdiene i områdene. I et spleiselag har de to departementene avsatt spesielle tilskudd til denne driften, forankret i frivillige avtaler mellom grunneiere/brukere og staten. Dette skal sikre en god og langsiktig forvaltning av verdiene som ble skapt av våre forfedre, til glede og nytte for både dagens og kommende generasjoner!


Publisert 23. oktober 2012, oppdatert 6. februar 2013.