Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Buskerud fylkeskommune utarbeider en regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Formålet med den regionale planen er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Et godt samhandlingsverktøy for kulturarvsektoren

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er den første fylkesomfattende temaplanen for kulturminneområdet i Buskerud. Planen har fått tittelen "Kulturminnekompasset" fordi den skal peke ut retningen for arbeidet på kulturminneområdet i Buskerud.

Formålet med den regionale planen er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan for kulturminnevern ønsker Buskerud fylkeskommune å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud.

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud har fokus på vern gjennom bruk, og hvordan den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private kan samarbeide for å bidra til at kulturarven brukes som en ressurs i samfunnsutviklingen på en bærekraftig og forsvarlig måte.

Den regionale planen er overordnet og skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, men den er også retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Den regionale planen er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk. 

Kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie 

Den regionale planen gir en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie fra eldre tid til i dag. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår i en større sammenheng eller helhet. Buskerud fylkeskommune har fått inn mange forslag til kulturmiljøer og foreslår at 62 kulturmiljøer føres opp i en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som skal fortelle viktige deler av Buskeruds historie. 

Oversikten angir områder hvor det bør vises særlige hensyn til kulturminneinteresser. Oversikten over verneverdige kulturmiljøer av regional verdi skal være et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i forbindelse med planlegging og utvikling i kommunene. 

Skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune utarbeidet en skiltplan i 2009. Skiltplanen er revidert og innarbeidet som et vedlegg til den regionale planen med tittelen Skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Buskerud: Veileder. Vedlegget skal være et arbeidsverktøy for skilting av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i fylket. 

Handlingsprogrammet - oppfølging av planen

Handlingsprogrammet er en operasjonalisering av den regionale planen. Tiltakene konkretiserer planens mål og satsingsområder, og viser prioriteringer av innsats og ressurser. Handlingsprogrammet vil rullers årlig.

Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er en forutsetning for å oppnå målene i den regionale planen. Gjennom at flere aktører samarbeider vil kulturminnevernet i Buskerud styrkes. 

Planprosess og medvirkning

Planen er forankret i Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016. Planen er utarbeidet som en regional plan i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Det er lagt opp til en bred medvirkningsprosess slik at planen blir utarbeidet i samarbeid med kulturarvaktører i fylket.

Det er arrangert flere innspillsmøter i perioden 2014-2016. Innspillene fra disse møtene har dannet grunnlaget for planens mål og satsingsområder. Nasjonale mål, regionale føringer i tillegg til sentralt lovverk og strategier er lagt til grunn for planarbeidet. 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok i møte 19.10.2016 å sende planforslag for regional plan for kulturminnevern ut på høring (offentlig ettersyn). Høringsfrist var 01.01.2017. Det ble arrangert et åpent høringsmøte på Buskerud bygningsvernsenter på Kongsberg 28.11.2016.

Den regionale planen legges fram til endelig politisk behandling våren 2017: Fylkesutvalgets møte 08.03.2017 og fylkestingets møte 26.-27.04.2017. Saksframlegg og dokumenter er tilgjengelig via møtekalenderen.


Publisert 2. april 2014, oppdatert 12. mars 2017.