Regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Buskerud fylkeskommune utarbeider en regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Formålet med den regionale planen er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok i møte 19.10.2016 å legge planforslag for regional plan for kulturminnevern og utkast til handlingsdel ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 01.01.2017.

Et godt samhandlingsverktøy for kulturarvsektoren

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er den første fylkesomfattende temaplanen for kulturminneområdet i Buskerud.

Formålet med den regionale planen er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Med en regional plan for kulturminnevern ønsker Buskerud fylkeskommune å etablere et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud.

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud har fokus på vern gjennom bruk, og hvordan den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private kan samarbeide for å bidra til at kulturarven brukes som en ressurs i samfunnsutviklingen på en bærekraftig og forsvarlig måte.

Kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie 

Den regionale planen gir en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie fra eldre tid til i dag. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår i en større sammenheng eller helhet. 

Buskerud fylkeskommune har fått inn mange forslag til kulturmiljøer og foreslår at 62 kulturmiljøer føres opp i en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som skal fortelle viktige deler av Buskeruds historie. Planen er ikke juridisk bindende med tanke på arealformål. 

Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer

Kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune utarbeidet en skiltplan i 2009. Skiltplanen er revidert og innarbeidet som et vedlegg til den regionale planen med tittelen Skilting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer i Buskerud - prioritert liste per oktober 2016. Oversikten over aktuelle skiltprosjekt er oppdatert. I tillegg er skiltplanen revidert for å kunne være et bedre arbeidsverktøy for skilting av kulturminner og kulturmiljøer. 

Handlingsdelen er en operasjonalisering av planen

Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er en forutsetning for å oppnå målene i den regionale planen. Gjennom at flere aktører samarbeider vil kulturminnevernet i Buskerud styrkes. 

Handlingsdelen er en operasjonalisering av den regionale planen. Tiltakene konkretiserer planens mål og satsingsområder, og viser prioriteringer av innsats og ressurser. Handlingsdelen vil rullers årlig.

Åpent høringsmøte og verksted 28.11.2016 

Buskerud fylkeskommune inviterer til et åpent høringsmøte på Buskerud bygningsvernsenter på Kongsberg 28.11.2016 kl. 13-16. Planforslaget vil bli presentert i møtet, og det vil bli mulighet til å stille spørsmål og gi innspill. 

Det er et foreløpig utkast til handlingsdel som er lagt ut på høring. Buskerud fylkeskommune ønsker innspill til videre utarbeidelse av handlingsdelen, og ønsker derfor å arrangere et verksted om utkast til handlingsdel i høringsmøtet. 

Buskerud fylkeskommune ber om påmelding innen 21.11.2016 via arrangementskalenderen

Planprosess

Planen er utarbeidet som en regional plan i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Det er lagt opp til en bred medvirkningsprosess slik at planen blir utarbeidet i samarbeid med kulturarvaktører.

Det er arrangert flere innspillsmøter i perioden 2014-2016. Innspillene fra disse møtene har dannet grunnlaget for planforslaget. Nasjonale mål, regionale føringer i tillegg til sentralt lovverk og strategier er lagt til grunn for planarbeidet. 

Høringsfrist 01.01.2017

Høringsfrist er satt til 01.01.2017. Vi ber om at brev/epost merkes med "Høringssvar til regional plan for kulturminnevern i Buskerud".

Innspill kan sendes fylkeskommunen per epost eller per post til: Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, Postboks 3563, 3007 Drammen.

Høringdokumenter kan lastes ned i margen til høyre. I margen til venstre er det lenke til et digitalt kart med nedlastbare presentasjoner av de foreslåtte kulturmiljøene. 


Publisert 2. april 2014, oppdatert 7. november 2016.