Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 er den første fylkesomfattende temaplanen på kulturminneområdet i Buskerud. Planen skal være et samhandlingsverktøy for kulturarv i fylket.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Et godt samhandlingsverktøy

Buskerud fylkeskommune ønsker at Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 skal være et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i fylket. Planen har fått tittelen "Kulturminnekompasset" fordi den skal peke ut retningen for arbeidet på kulturminneområdet i Buskerud.

Planen skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Den regionale planen har fokus på utviklingspotensialet ved fylkets kulturarv og vern gjennom bruk.

Den regionale planen er overordnet og skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, men den er også retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Den regionale planen er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk. 

Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen

Hovedmålet i Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 er: Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling. Planen har tre delmål. Delmålene skal oppnås gjennom satsingsområdene. 

Målstruktur: 

Mål

Buskeruds historie og verneverdige kulturmiljøer

Det er utarbeidet et riss av Buskeruds historie fram til 1940. Dette finnes som et eget vedlegg til planen. Den regionale planen gir også en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige deler av Buskeruds historie fra eldre tid til i dag. Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår i en større sammenheng eller helhet.

Oversikten angir områder hvor det bør vises særlige hensyn til kulturminneinteresser. Oversikten over verneverdige kulturmiljøer av regional verdi skal være et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i forbindelse med planlegging og utvikling i kommunene. 

Skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap

Kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune utarbeidet en skiltplan i 2009. Skiltplanen er revidert og innarbeidet som et vedlegg til den regionale planen med tittelen Skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Buskerud: Veileder. Vedlegget skal være et arbeidsverktøy for skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i fylket. 

Handlingsprogrammet - oppfølging av planen

Handlingsprogrammet er en operasjonalisering av den regionale planen. Tiltakene konkretiserer planens mål og satsingsområder, og viser prioriteringer av innsats og ressurser. Samarbeid mellom den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private er en forutsetning for å oppnå målene i den regionale planen.

Det pågår arbeid med å rullere handlingsprogrammet. Fylkesutvalget i Buskerud vedtok i sak 63/18 i møte 17. oktober 2018 å legge forslag til handlingsprogram for 2019-2020 ut på høring. Høringsfristen var 5. desember 2018.

Det er gjennomført et åpent innspillsmøte 28. august 2018. Innspill fra dette møtet, i tillegg til skriftlige innspill og regional kulturminneforvaltnings egen innspill er lagt til grunn for de endringer som er foreslått i utkast til handlingsprogram. 

Innspillene fra høringen vil behandles av Buskerud kulturminneråd før politisk behandling. Kulturminnerådet er et rådgivende utvalg som bistår fylkeskommunen i rulleringen av handlingsprogrammet. Det reviderte handlingsprogrammet skal legges fram til endelig politisk behandling i fylkestingets møte i februar 2019. 

Planprosess og medvirkning

Planen er forankret i Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016. Planen er utarbeidet som en regional plan i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Det ble lagt opp til en bred medvirkningsprosess slik at planen skulle bli utarbeidet i samarbeid med kulturarvaktører i fylket.

Det er arrangert flere innspillsmøter i perioden 2014-2016. Innspillene fra disse møtene har dannet grunnlaget for planens mål og satsingsområder. Nasjonale mål, regionale føringer i tillegg til sentralt lovverk og strategier er også lagt til grunn for planarbeidet. 

Den regionale planen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget i sak 29/17 i møte 27. april 2017. Fylkestinget anser det som formålstjenlig med et høyere ambisjonsnivå i arbeidet med kulturminner og legger opp til et minimum av oppfølging på ambisjonsnivå B skissert i planen. Saksframlegg og dokumenter er tilgjengelig via møtekalenderen.

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder Ingvild Tjønneland eller fylkeskonservator Turid Kolstadløkken.


Publisert 2. april 2014, oppdatert 10. desember 2018.