Smart samhandling 2019-2020

Smart samhandling 2019-2020 er det regionale handlingsprogrammet for Buskerud slik det ble vedtatt av Fylkestinget 13. desember 2018.

Smart samhandling i Buskerud 2019-2020 er et felles regionalt handlingsprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 og Regional plan for kunnskapssamfunnet 2016-2020.

Det er kommet til et nytt tema, Helsefremmende læring, som ble etablert i 2018 for å følge opp tilhørende målområder i Kunnskapssamfunnet. Det kan være nødvendig å se til de regionale planene for å se målhierarkiet som handlingsprogrammet legger til grunn.

Handlingsprogrammet kan beskrives som et «levende» dokument, der det til en viss grad er opp til partene å finne hverandre og etablere hensiktsmessige samarbeid gjennom hele perioden. Målet er en bedre samordning av ressurser og virkemidler for å øke verdiskapingen, produktiviteten, utdanningsnivået og rekrutteringen til arbeidslivet i Buskerud.


Publisert 21. januar 2019, oppdatert 16. januar 2020.