Reiseliv og landbruk

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Reiseliv

Regional delplan for reiseliv i Buskerud utløper ved årsskiftet 2016/2017, og den tematiske satsingen på reiseliv, og særstillingen reiselivet har hatt i virkemiddelaktørenes prioritering, vil derfor bli endret i tiden som kommer. 

Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping er vedtatt og legger føringer for all satsing på næringsutvikling fremover, og f.o.m. januar 2017 vil reiselivssatsing på lik linje med andre næringssatsinger prioriteres innen rammen av den nye næringsplanen. 

Gjeldende reiselivssatsing kan du lese mer om her.

Landbruk

Strategi for landbruks- og matområdet 2013-2016  for Buskerud er nå inne i sitt siste år. Det blir fra 2017 ingen øremerkede midler til dette formålet i Buskerud fylkeskommune. Fra 2017 vil prosjekter finansieres gjennom oppfølging av den sektornøytrale Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling 2015-2020.

Gjeldende landbrukssatsing kan du lese mer om her.


Publisert 22. juni 2016, oppdatert 27. juni 2016.