Bagatellmessig støtte

Støttebeløp opp til 200 000 euro kan på visse vilkår gis uten at det er nødvendig å få forhåndsgodkjenning av EFTAs overvåkningsorgan. 

EU-kommisjonen har vedtatt at forbudet mot offentlig støtte ikke får anvendelse på støttebeløp opp til 200 000 euro fordelt over tre regnskapsår. Slik støtte anses som bagatellmessig støtte (de minimis aid). For støtte til veitransportsektorene gjelder et lavere støttetak på 100 000 euro over tre regnskapsår.

For at bagatellmessig støtte skal kunne tildeles lovlig må alle vilkårene i kommisjonsforordningen være oppfylt. Reglene om bagatellmessig støtte følger av Kommisjonens forordning nr. 1407/2013 (Forordningen) som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2.

 

 

Støttebeløp som ikke overstiger støttetaket kan tildeles uten at støttegiver må notifisere og få godkjent støttetildelingen av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA), og uten at det må sendes en forenklet melding i etterkant. Bagatellmessig støtte må heller ikke etterhåndsrapporteres årlig slik annen offentlig støtte må.

Bagatellmessig støtte kan gis i enhver form til de fleste formål så lenge støtten er transparent. Det vil si at støttegiver må kunne beregne nøyaktig støtteelement (brutto tilskuddsekvivalent) i forkant av tildelingen, og uten at det er nødvendig å gjøre en risikovurdering.

Noen formål det i følge Forordningen ikke kan gis bagatellmessig støtte til:

  • Direkte eksportstøtte
  • For å fremme innenlandske produkter på bekostning av importerte produkter
  • Til innkjøp av kjøretøy

 

 

Et foretak kan altså ikke motta mer en 200 000 EURO som bagatellmessig støtte over en treårsperiode, dvs. de tre siste regnskapsår.

Dersom en støttegiver tildeler støtte f.eks i mars 2017, må støttegiver sjekke hva mottaker har mottatt som bagatellmessig støtte for årene 2017, 2018 og 2019. Tre-års perioden er rullerende.

For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet.

Det finnes pr i dag ikke et nasjonalt register over tildelt bagatellmessig støtte. Støttegiver må derfor oppbevare opplysninger over tildelt bagatellmessig støtte i 10 år. Støttegiver skal kunne gi ESA opplysninger om tildelt bagatellmessig støtte i løpet av 20 arbeidsdager dersom ESA ber om slik informasjon.

NB. Stønadsgiver er pålagt å innhente egenerklæring fra foretaket før tilsagnsbrev kan gis!

 

Egenerklæring for mottatt bagatellmessig støtte

For så å kunne ta stilling til om vilkårene for «bagatellmessig» tildeling er oppfylt, trenger fylkeskommunen derfor en skriftlig tilbakemelding på hva søker har mottatt av annen bagatellmessig støtte (iht tilsagnsbrev), i inneværende og de to foregående regnskapsårene.

 

Skjema for egenerklæring vdr bagatellmessig støtte finner du her

 

Kort oppsummert:

  • Støtteordninger som gis som bagatellmessig støtte, f.eks markedsmidler fra BFK, krever iht EØS-avtalen noen prosedyrer fra både støttegiver og støttemottaker.
  • Før at tilsagnsbrev for bagatellmessig støtte kan gis, er støttegiver er pålagt å be om tilbakemelding fra støttemottaker med egenerklæring på hvor mye bagatellmessig- og annen offentlig støtte de har mottatt ila inneværende og de to foregående regnskapsårene.
  • Støttemottaker er pliktig til å rapportere både bagatellmessig støtte og annen offentlig støtte som er mottatt ila inneværende og de to foregående regnskapsår.
  • BFK anbefaler derfor støttemottakere, i dette tilfellet destinasjonsselskapene, å be sin regnskapsfører/revisor om å ha løpende oversikt over all offentlig støtte som er mottatt.
  • Tilsagnsbrev skal klart uttrykke at gjeldende tilskudd er gitt som «bagatellmessig støtte»

Dersom disse prosedyrene ikke følges så regnes støtten som ulovlig iht EØS-avtalen, og det vil evt kunne få alvorlige konsekvenser for støttemottaker

 

Nærings- og fiskeridepartementet:

Bagatellmessig støtte


Publisert 23. mars 2017, oppdatert 15. november 2019.