Vedtatt planprogram

Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet for Regional areal- og transportplan i sitt møte 4. mars. Se endelig versjon her.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Etter høring ble planprogrammet noe revidert. Den viktigste endringen er at det ble noe mer spisset ved utpeking av 10 nærmere definerte  fokusområder (se mer i kap. 5). Videre planarbeid skal gjennomføres etter de rammer planprogrammet setter. Fokusområdene og utarbeiding av faktagrunnlag er nå høyt prioriterte oppgaver. 

ATP planprogram - vedtatt.pdf


Publisert 10. april 2015, oppdatert 12. mars 2017.