Bakgrunn for arbeidet

Denne regionale planen berører arealer i Nes, Flå, Krødsherad, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner.

Hovedformålet med planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av disse fjellområdene der villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser står sentralt.  

Planarbeidet er satt i gang som en oppfølging av Regional planstrategi 2017-2020. Det ledes av ei styringsgruppe med ordførerne i de fem kommunene og representanter fra henholdsvis Fylkesmannen, villreinnemnda og fylkestinget.

Det er fylkestinget som til slutt skal vedta planen. Før selve planarbeidet kan starte opp, skal et planprogram utarbeides og vedtas. Forslag til planprogram er nå til høring.

Det legges opp til å sluttbehandle planprogrammet i løpet av høsten, mens selve planprosessen vil pågå hele 2018 og sluttføres i første halvår 2019.


Publisert 29. august 2017, oppdatert 29. august 2017.