Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- /Oslofjorden

Regionalt planarbeid for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- Oslofjorden er startet opp.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fylkestinget i Buskerud besluttet i sak 25/18 å igangsette en regional plan for lokalisering av tømmerhavn. Bakgrunnen for beslutningen var skognæringens behov for langsiktig lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Skognæringens behov veies mot samfunnets andre planer og behov for areal i området. Det er disse avveiningene og mulige løsninger som skal gjøres i den regionale planen.

Formålet med planarbeidet er å finne lokalitet for etablering av tømmerhavn som sikrer at den blir en sentral del av transportsystemet der verdiskapingen er basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser (bioøkonomi).  

Det varsles om at det vil bli vurdert bruk av regional planbestemmelse jf. pbl § 8-5 for å sikre areal til tømmerhavn. 

Den regionale planen skal utarbeides i samarbeid med kommunene og andre viktige samfunnsaktører. Styringsgruppa for planarbeidet består av Lier kommune, Drammen kommune, Ringerike kommune (representerer innlandskommuner med skoginteresser), Fylkesmannen, NHO, LO, representant fra akademia og Buskerud fylkeskommune. 

Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram jf. Pbl §8-3 og §4-1 som skal på høring og til offentlig ettersyn. Dette gir rammer for det videre planarbeidet gjennom omtale av bakgrunn og formål, føringer, planfaglige rammer, kunnskapsbehov, samt organisering og gjennomføring av planarbeidet.

Det konkrete innholdet i selve planen vil bli drøftet i planfasen som starter opp så snart planprogrammet er vedtatt. Det legges opp til å sluttføre den regionale planen i løpet av 2019. 


Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Fylkesutvalget i Buskerud har med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtatt i sak 69/18 høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- Oslofjorden.

Fylkeskommunen ber om innspill på de rammer forslaget til planprogram skisserer. Alle merknader til forslag til planprogram sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postm...@bfk.noHøringsfristen er 4. februar 2019. 

Fylkeskommunen stiller gjerne opp på møter for å orientere og svare på spørsmål i perioden planprogrammet er på høring. Det er bare å ta kontakt for å avtale tidspunkt.

Høringsdokumentet samt et sammendrag  kan brukes for de som skal ha en politisk behandling. Ved forespørsel kan det også sendes i papirformat.

Henvendelser og spørsmål kan rettes til prosjektleder Anette Olshausen tlf. 478 53 290 eller e-post Anette.O...@bfk.no

Fylkeskommunen tar sikte på å sluttbehandle planprogrammet våren 2019.        


Publisert 9. oktober 2018, oppdatert 12. desember 2018.