Regionale planer

Regionale planer utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. En regional plan kan gjelde for hele fylket, deler av fylket, på tvers av fylker eller gjelde for et avgrenset tema.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

En regional plan tar for seg områder som krever avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser, over sektor- og kommunegrenser, og hvor det kreves samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører i gjennomføringen. Regional plan skal ha et langsiktig perspektiv. 

Kommuner, statlige organer og fylkeskommunen skal følge opp regional plan i sin virksomhet og i sitt planarbeid. For planer som berører organisasjoner/ institusjoner skal partene i fellesskap bli enig om hvordan planen skal følges opp. Oppfølging av regionale planer skjer i tråd med egne handlingsprogram. Handlingsprogrammene skal rulleres årlig og avklarer hvilke aktiviteter og ressurser som kreves for gjennomføring av planen hos de enkelte partene.

 

Regionale planer under utarbeidelse:

  • Regional plan for Ringeriksregionen
    (oppstart etter vedtak av regional planstrategi desember 2016)
  • Regional plan for areal- og transport
    Fylkesdelplan for handel service og senterstruktur i Buskerud vurderes som en del av sluttbehandlingen av Regional areal- og transportplan for Buskerud. Der skal det avgjøres om de skal innlemmelse, revideres eller avvikles.

Publisert 18. april 2012, oppdatert 3. april 2017.