Fylkesvegstrategi

Fylkesvegstrategien fastsetter mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Strategien gjelder for ti år av gangen og beskriver tilstanden på vegnettet og utfordringer innenfor flere viktige områder.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Utarbeidelsen av fylkesvegstrategien er sett i sammenheng med utviklingen av riksvegnettet og er samordnet med kollektivtransportplanen for Buskerud. Arbeidet som pågår i Buskerudbyen og Ringerikspakka er også lagt til grunn i dette strategiarbeidet.

Fylkesvegstrategien danner grunnlaget for utarbeidelsen av 4-årige handlingsprogram for fylkesveger, som igjen danner grunnlaget for leveranseavtalen med Statens vegvesen og fylkeskommunens handlingsprogram og årlige budsjett.

Aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023 ble vedtatt i hovedutvalg for samferdselssektoren 15.06.16. Aktualisert fylkesvegstrategi skal benyttes som et supplement til fylkesvegstrategi 2014-2023 (vedtatt i fylkestinget 17.10.2012) og inneholder en oppdatering av målene i fylkesvegstrategiens kapittel 2. 


Publisert 8. juli 2016, oppdatert 27. februar 2018.