Visjon og mål

Trafikksikkerhetsarbeidet i fylket er forankret i den nasjonale nullvisjonen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I arbeidet mot null hardt skadde og drepte i trafikken har Buskerud satt følgende etappemål: 

  • Antallet hardt skadde og drepte halveres innen 2023

Etappemålet er en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011.

I tillegg har vi satt følgende delmål:

  • Antallet drepte og hardt skadde skal ikke øke selv om flere går og sykler

Dette henger sammen med det nasjonale målet om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas av sykkel, gange og kollektivtransport.

 

Figuren under viser utvikling i drepte og hardt skadde i Buskerud i perioden 2000-2014 og målkurve for utviklingen fram til 2024.

Ulykkesutvikling i Buskerud 2000 - 2014 og målkurve

 

Målsetningen krever en felles innsats fra en rekke aktører. Selv om de ulike aktørene har definerte ansvarsområder og kompetansefelt, er samarbeid avgjørende for å lykkes i trafikksikkerhetsarbeidet.

 


Publisert 28. februar 2014, oppdatert 19. mars 2018.