Drosjeløyver i nedre Buskerud

"Nedre Buskerud" er et geografisk avgrenset område hvor det er lagt til rette for konkurranse mellom drosjesentraler. Fra 15.09.16 består området av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum og Kongsberg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

SØKNADER OM OVERGANG MELLOM DROSJESENTRALER

(endret tilslutningsplikt) TAS I MOT LØPENDE.  For søknader om overgang skal skjema i høyre kolonne benyttes ("Søknad om overgang til annen drosjesentral"). Det er ikke krav til vedlegg/dokumentasjon utover dette skjemaet.

LEDIGE DROSJELØYVER

Siste søknadsfrist for ledige drosjeløyver i nedre Buskerud var 15.03.19. Søkerliste for perioden 15.03.19-15.09.19 vil bli publisert i høyre kolonne når den er klar.

Neste søknadsfrist vil være 15.09.19. Av hensyn til dokumentasjonskrav gjengitt nedenfor kan ikke søknad sendes tidligere enn et par måneder før søknadsfristens utløp.

Det skal benyttes søknadsskjema i høyre kolonne > "Søknad om drosjeløyve i nedre Buskerud" Søknaden kan fylles ut på skjerm, men må sendes via epost eller utskrift (Se nedenfor).

Til søknaden skal det vedlegges skjema A08 om inntekter og arbeidsforhold. Se https://www.altinn.no. I tillegg skal det vedlegges elektronisk ansiennitetsbok. For ytterligere opplysninger se dokumentet "Utfyllende opplysninger til søknad om drosjeløyve" i høyre kolonne.

Øvrig dokumentasjon (vandel, økonomi og kompetanse) vil være påkrevet etter tilbud om løyve, men før tildeling av løyve. Hva disse krav innebærer framgår av dokumentet "Utfyllende opplysninger til søknad om drosjeløyve" i høyre kolonne.

Søknadsskjema med vedlegg kan sendes postm...@bfk.no. Dersom vedlegg har sensitive opplysninger kan søknad og vedlegg sendes via eDialog: http://www.bfk.no/Kontakt-oss1/Kontakt-oss/eDialog/ , eller pr. ordinær post til Buskerud fylkeskommune, Samferdselsavdelingen, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN.


Publisert 5. juni 2012, oppdatert 3. april 2019.