Tilskuddsordning for ikke-fredete kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet skal bidra til bevaring av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune fordeler tilskudd til verneverdige ikke-fredete kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddet skal bidra til istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer. Privatpersoner, stiftelser, organisasjoner eller liknende kan søke.

Tilskuddet skal gå til istandsettingsarbeider og er ment å dekke merkostnader ved antikvarisk istandsetting. Tilskuddet skal ikke gå til vanlig vedlikehold og standardheving. 

Det er en forutsetning at antikvariske retningslinjer av verneverdige bygninger legges til grunn. Med antikvariske retningslinjer menes at man reparerer fremfor å bytte ut, samt bruker tradisjonelle eller opprinnelige materialer og metoder. Se retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Søknad skrives på eget skjema. Søknadsskjemaet kan lastes ned, både som pdf- og word-fil. I søknadsskjemaet skal tiltaket beskrives, og det skal opplyses om kostnader og finansieringsplan. Husk også å vedlegge arbeidsbeskrivelse, kostnadsoverslag, fotodokumentasjon og liknende. Vi har laget et eksempel på utfylling av skjema.

Søknadsskjema sendes til:
Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen, Postboks 3563, 3007 Drammen, eller på e-post til postm...@bfk.no.

Søknadsfrist: 15. mars


Publisert 13. juli 2012, oppdatert 16. januar 2018.