Tilskudd til kulturminnetiltak - fredete bygninger og anlegg

Tilskudd skal bidra til vern og sikring av fredete bygninger og anlegg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Målgruppe
Eiere av fredete bygninger og anlegg. Unntak fra dette er kulturminner og kulturmiljøer som staten eier.Tilskudd skal benyttes til å dekke merkostnader ved vedlikehold og istandsetting etter antikvariske prinsipp, restaurering av fredete bygninger, store oppgaver av nasjonal verdi og tiltak i forbindelse med nye fredningssaker. Det blir lagt vekt på utvikling av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materialer.

Hjemmel/lov
Miljøverndepartementets rundskriv T-1/02

Forutsetning
Kulturminnet det søkes om tilskudd til må være fredet

Avgjøres av
Riksantikvaren

Søknadsfrist
1. desember til fylkeskommunen. Søknadene oversendes til Riksantikvaren med vår innstilling til tiltakene. Riksantikvaren fatter vedtak og fylkeskommunen formidler resultatet til søkeren.

Behandlingstid
4 måneder

Sendes til
Utviklingsavdelingen, Postboks 3563 3007 Drammen, e-post: postm...@bfk.no

 

Andre tilskuddsordninger

Norsk Kulturminnefond
Kulturminnefondet gir tilskudd til istandsetting av verneverdige. Søknaden skal leveres på egne skjemaer utarbeidet av kulturminnefondet. Det legges vekt på at prosjektene må ha en antikvarisk intensjon.

Mer informasjon hos Norsk Kulturminnefond.

Forutsetning: bygningen/minnet det søkes tilskudd til må være verneverdig, og prosjektet må ha en antikvarisk intensjon.

Avgjøres av
Kulturminnefondet

Søknadsfrist
1. november

Søknaden sendes til
Norsk Kulturminnefond, Postboks 253 Røros, 7361 Røros
Det er mulig å søke elektronisk via Lykillinn

 

SMIL-midler
SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket. Ved søknad om SMIL-midler kan man få økonomisk støtte for gjennomføring av tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensing fra jordbruket.

Eksempel på SMIL-tiltak

  • Bevare kulturmiljøer, eks. beiterydding, inngjerding
  • Restaurering av gamle hus, eks smier, stabbur
  • Øke tilgjengelighet og opplevelseskvaliteten i jordbrukslandskapet, eks. rydding av stier, lage bruer, skilte
  • Etablering/vedlikehold av fangdammer, våtmarker, vegetasjonssoner mot vanndrag

Søknadsfrist
Varierer for hver kommune

Avgjøres av
Hver enkelt kommune

Mer informasjon
Henvendelse til hver enkelt kommune

Søknaden sendes til
Din kommune.Publisert 13. juli 2012, oppdatert 16. januar 2018.