Om tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et fylkeskommunalt foretak. Tjenesten rapporterer direkte til fylkestinget og får sine rammer fastsatt av dette.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tannhelsetjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten av 3.juni 1983. Tjenesten er fylkeskommunal, og loven setter blant annet følgende krav:

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

a) barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
b) psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
c) grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
d) ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
e) andre grupper som det er fattet vedtak om

For gruppene a, b og c skal all forebyggelse og behandling være vederlagsfri, med unntak av kjeveortopedisk behandling.
For gruppe d kan det kreves inntil 25 % av gjeldende takster.
Gruppe e betaler selv eventuelle utgifter til tanntekniker og spesialist.

Gruppe e består av pasienter som fylkestinget har fattet vedtak om å gi et tilbud. Kriteriene for å omfattes av tilbudet er:

 • Hjemmebundne personer med pleiebehov tilsvarende de som er registrert i kommunal hjemmesykepleie
 • 100 % ufør pga psykiske lidelser
 • 100 % ufør pga MS, cerebral parese, trafikkskadde med større lammelser

I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling.

Tannhelsetjenesten i Buskerud blir ledet av fylkestannlege Berit Binde.

Styret i tannhelsetjenesten består av fem medlemmer hvorav to er arbeidstakerrepresentanter.

Tjenesten er delt i fem distrikter, som ledes av hver sin overtannlege, kjeveortopedisk klinikk og avdeling for helsefremmende og forebyggende tiltak.

Samarbeidspartnere

 • Barnevernet
 • Helsesøstertjenesten
 • Pleie- og omsorgstjenesten
 • Team for psykisk helse
 • Kommuneledelsen
 • Ressursgrupper hos fylkesmannen
 • Høyskolen i Buskerud
 • Enkelte videregående skoler
 • Frisklivssentraler
 • Tannpleierutdanningen i Oslo, Bergen og Hedmark
 • Tannlegeutdanningen i Oslo, Bergen og Tromsø
 • Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør  IKS

Publisert 30. april 2012, oppdatert 12. april 2013.